Benvinguts, Bienvenidos, Welcome.

CATALÀ

El GREMI DE L’ART prèn el seu nom dels antics gremis medievals, l’objectiu dels quals era equilibrar la demanda amb el nombre d’artesans que hi havia disponibles, garantint el treball als seus membres, el seu benestar i els sistemes de transmissió de l’ofici del gremi en qüestió.

Tot i que nosaltres no funcionem com un gremi medieval, sí que hem decidit prendre el concepte de protegir i salvaguardar la transmissió de la nostra Art. El GREMI DE L’ART és una organització l’objectiu de la qual és difondre les tradicions i coneixements màgics del nostre territori a través de l’aproximació acadèmica, la praxi individual i col·lectiva. Aquesta iniciativa sorgeix de la necessitat de donar cohesió i suport entre practicants de l’Art i la Bruixeria que necessitin un espai de coneixement i transmissió de profunditat, tenint sempre cura de les Antigues Tradicions i de les noves formes que en sorgeixin amb el pas del temps.

El nostre desig és que el nostre segell es converteixi en un sinònim de qualitat, i que tots els qui treballen en el seu nom ofereixin coneixements, productes i treballs amb garanties. De la mateixa manera, els projectes que trobareu seran aquells duts a terme pels membres del Gremi i comptaran amb l’aprovació i suport d’aquest.

Les nostres activitats i esdeveniments seran anunciats a Facebook i a la secció d’Agenda. Tots aquells qui vulguin conèixer el nostre funcionament intern o participar i formar part del gremi pot consultar els nostres estatuts. També podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic.

Desitjosos doncs d’oferir-vos la feina del nostre gremi, us donem la benvinguda.


 CASTELLANO

El GREMI DE L’ART toma su nombre de los antiguos gremios medievales. Los gremios medievales tenían como objetivo equilibrar la demanda con el número de artesanos, garantizando el trabajo a sus miembros, su bienestar económico y los sistemas de transmisión del oficio del gremio en cuestión.

Aunque nosotros no funcionamos como un gremio medieval, sí que tomamos el concepto de proteger y salvaguardar la transmisión de nuestro Arte. El GREMI DE L’ART es una organización cuyo objetivo es difundir las tradiciones y conocimientos mágicos de nuestro Territorio a través de la aproximación académica y la praxis individual y colectiva. Esta iniciativa surge como una necesidad de dar una cohesión y soporte entre los practicantes del Arte que precisan un espacio de conocimiento y transmisión de profundidad, cuidando siempre de las Antiguas Tradiciones y las nuevas formas que surjan con el devenir de los tiempos.

Nuestro deseo es que nuestro sello se convierta en sinónimo de calidad y todos aquellos que trabajen bajo él para y por el Arte ofrezcan conocimientos, productos y trabajos con unas buenas garantías. Asimismo, los proyectos que encontraréis son de los miembros del Gremio y cuentan con la aprobación y soporte de éste.

Nuestras actividades y eventos serán anunciados en Facebook y en nuestra sección de agenda. Todos aquellos que quieran conocer nuestro funcionamiento interno o cómo participar y formar parte del gremio puede consultar nuestros estatutos. También podéis poneros en contacto con nosotros mediante correo electrónico.

Deseosos de ofreceros más trabajo de nuestro gremio, os damos a todos la bienvenida.


 ENGLISH

The GREMI DE L’ART (‘Arts Guild’) takes its name from the ancient medieval guilds, whose aim was to balance the demand and offer of craftsmen, guaranteeing work of its members, its welfare, and the transmission systems of their craft.

Even though we do not function as a medieval guild, we do share the goal of protecting and keeping the essence and transmission of our Craft. The GREMI DE L’ART is an organization whose goal is to spread the magical traditions and lore of the territory through academic insight and both individual and collective practice. This initiative is born out of the need to give cohesion and support among the practitioners of the Arte who need a space to advance in their learning and also to transmit it, always making sure that the Old Craft and the new forms that emerge from it are kept safe through time.

Our wish is that our seal becomes a synonym for quality, and all those who work under it and for the Arte will offer guaranteed knowledge and products . Moreover, the projects you will find in here are carried out by members of the Guild, and count with its support and approval.

Our upcoming activities and event will be announced via Facebook and in our Agenda page. All those who wish to know about our inner functioning or would like to contribute and be part of the Guild can take a look at our statutes. You can also contact us through email.

So, willing to offer more projects from our guild, we give you the warmest welcome.