Sobre les Iniciacions

Sobre las Iniciaciones – Regarding Initiation

13340813_10157171372125107_1919395096_o

CATALÀ

La iniciació és un tema complex i polèmic, un concepte que s’ha modificat molt a través del temps, i que sovint es tergiversa per a poder emmotllar-se als interessos de grupuscles i cercles determinats. Amb tot, tot i que això pugui sonar exageradament hermètic, només pot ésser entès un cop s’ha dut a terme.

En termes generals, podríem distingir entre dues iniciacions: aquella en què s’escenifica un ritus de pas, i la iniciació donada per un Mestre o un esperit.

La iniciació vista com a ritus de pas és aquella basada en una sèrie de passos, frases estipulades, i eines concretes, que se sol donar en el context d’un grup tancat, d’un cercle de practicants on, un cop admès, a l’iniciat se li atorgaran coneixements d’una tradició concreta així com suport i ajut. Aquesta iniciació és d’índole secreta i no hauria d’ésser transmesa fora dels límits del cercle, a no ser que s’estipuli de forma expressa, sota risc de conseqüències màgiques i personals. En la iniciació com a ritus de pas, aquell qui ha d’ésser iniciat sol passar per la escenificació genèrica d’un ritus de mort i resurrecció o una sèrie de tasques que posen a prova la seva valia. Un cop és aprovat, se li atorguen presents (tangibles o intangibles) que seran prova de la seva pertinença al cercle.

Aquesta iniciació és únicament la validació de l’entrada a un cercle de persones en un món físic. Evidentment, els passos són plens de simbolisme, i el ritus iniciàtic pot ser viscut como una experiència intensa i transcendent. Però aquest ritus simbòlic no demostra que una persona hagi sigut acceptada pels esperits o que sigui un coneixedor dels Misteris de l’Art.

Un individu però, pot ésser iniciat pels esperits i viure la iniciació com una experiència mística a partir de la qual l’iniciat passarà a ser deixeble directe d’aquestes energies. Aquesta primera iniciació, que se sol donar en soledat i a títol personal, pot prendre molt temps o pot ésser instantània, pot ésser subtil o pot ésser agressiva (o fins i tot traumàtica). Les iniciacions d’aquest tipus solen esdevenir una porta, la qual, per a creuar-la, cal que l’iniciat dugui a terme un canvi substancial de la seva visió de les coses i la superació de les seves pors més profundes o les dificultats més insospitades. D’ençà aquell punt, l’iniciat passa a conèixer alguns dels misteris de l’Art, tot i que, al cap i a la fi, la compleció d’aquest procés comporta tota una vida.

Així, una auto-iniciació (concebent-la com un ritual fixat similar a aquells que es poden trobar en llibres esotèrics) no té raó d’ésser, ja que la iniciació cerimonial només té sentit en un context grupal, i en el cas de les auto-iniciacions és el mateix iniciat que s’atorga un títol simbòlic per voluntat seva, i no els Esperits.

Les iniciacions no haurien d’esser brandades com una justificació de les nostres teories o els nostres actes. Els títols obtinguts en cercles secrets haurien de romandre secrets per respecte a l’Art i als germans membres, i si s’escau fer-los públics, haurien de ser fets servir amb cautela, perquè cap títol atorgat pels humans ens justifica davant els Mestres veritables.


CASTELLANO

La iniciación es un tema complejo y polémico, un concepto que se ha modificado notablemente con el tiempo, y que normalmente se tergiversa para poder amoldarse a los intereses de grupos y círculos determinados. Aun así, y aunque pueda sonar exageradamente hermético, la iniciación solo puede ser entendida una vez ha sucedido.

En términos generales, podemos distinguir entre dos tipos de iniciación: aquella en la que se escenifica un rito de paso y la iniciación otorgada por Maestro o un espíritu.

La iniciación vista como un rito de paso es aquella que se basa en una serie de pasos, frases estipuladas, y herramientas concretas, que se suele realizar en grupos cerrados de un círculo de practicantes donde, una vez admitido, al iniciado se le otorgaran conocimientos de una tradición concreta, así como soporte y ayuda. Esta iniciación es siempre secreta y no tendría que ser transmitida fuera de los límites del círculo, a no ser que sea estipulado de manera explícita, bajo riesgo de consecuencias mágicas y personales. En la iniciación como rito de paso, el que debe ser iniciado suele pasar por una escenificación genérica de un rito de muerte y resurrección, o una serie de tareas que pongan a prueba su valía. Una vez ha sido probado, se le otorgarán regalos (tangibles e intangibles) que serán la prueba de su pertenencia al círculo

Esta iniciación solo es la validación de la entrada en un círculo de personas en el mundo físico. Evidentemente, los pasos están llenos de simbolismo y el rito iniciático puede ser vivido como una experiencia intensa y trascendente. Pero este rito simbólico no demuestra que una persona haya sido aceptada por los espíritus o que sea conocedor de los Misterios del Arte.

Pero un individuo puede ser iniciado por los espíritus y vivir la iniciación como una experiencia mística a partir de la cual pasará a ser discípulo directo de estas energías. Esta primera iniciación, que suele darse en soledad y a título personal, puede conllevar mucho tiempo o ser instantánea, puede ser sutil o puede ser agresiva (o incluso traumática). Las iniciaciones de este tipo suelen ser una Puerta que para cruzarla es necesario que el iniciado cambie sustancialmente su visión de las cosas y supere miedos profundos o las dificultades más insospechadas. Desde ese punto, el iniciado pasará a conocer algunos de los misterios del Arte, aunque la totalidad de este proceso conlleva toda una vida.

Por ello, una autoiniciación (concebida como un ritual establecido, similar a lo que se puede encontrar en los libros esotéricos) no tiene razón de ser, ya que la iniciación ceremonial solo tiene sentido en un contexto grupal, y en el caso de las autoiniciaciones es el mismo iniciado que se otorga un título simbólico por voluntad suya, y no por la de los espíritus.

Las iniciaciones no deberían ser utilizadas como justificación de nuestras teorías o nuestros actos. Los títulos obtenidos en círculos secretos deben permanecer secretos por respeto al Arte y a los hermanos miembros, y si van a ser utilizados en público, debería ser con mucha cautela, porque ningún título otorgado por los humanos nos justifica ante los verdaderos Maestros.


ENGLISH

Initiation is a complex and polemic concept that has undergone several modifications throughout history, and that is often distorted in order to meet the interests of certain collectives and circles. However, as hermetic as this may sound, initiation can only be understood once one has experienced it.

In general terms, we could make a distinction between two types of initiation: that in which a rite of passage is staged, and that which is granted by the Master or a similar spirit.

The rite-of-passage-type initiation is based on a series of steps, fixed sentences, and tools, normally happens in a group context, in a circle of practitioners where, once the initiate allowed to enter, he/she will be given knowledge about a tradition as well as support and aid. This initiation is secret and should not be transmitted out of the limits of the circle, unless it is said otherwise, under risk of magical and personal consequences.

In the initiation seen as a rite of passage, those to be initiated go through a generic staging of death and rebirth, or a series of tasks that prove their value. Once he is approved as a member of the circle, he is given a series of gifts (either tangible or not) that will prove his membership.

This initiation is solely the validation to enter a group of people who are alive in the tangible world. Obviously, these steps are not devoid of importance. They are full of symbolism, and the initiation ritual can be lived as a transcendental and intense experience. Nonetheless, this symbolic ritual does not prove or demonstrate that the subject has been elected or accepted by the spirits or that he is a connoisseur of the mysteries of the Arte.

An individual can be initiated by spirits and live this process as a mystical experience. From that point on the initiated will become a direct disciple of the energies that guide him/her. This initiation often happens in solitude, it can be either instant or it can take years, it can be subtle or aggressive (an even traumatic). These initiation are a gate, that, to be crossed, demand the individual to carry on a substantial change in his/her way of seeing things, and to overcome his/her deepest fears and challenges. The initiate will then get to know some of the Mysteries of the Arte, though, in the end, the completion of the process implies the whole of a lifetime.

Thus, self-initiation (conceiving it as a fixed ritual similar to those that can be found in esoteric books) has no point in being, as this ceremonial rite of passage has only sense in group context, and in the case of self-initiation, it is the initiated the one who grants himself a symbolic degree on his/her own will, not the Spirits.

Initiations should not be bragged about as a justification of our theories or actions. The titles obtained in secret circles should remain secret out of respect for the Arte and fellow members, unless they are allowed to be made public. However, even in such cases this should be done with caution, for no title granted by men justifies us in front of the real Masters.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s