La Bruixeria més enllà del desenvolupament personal – La Brujería más allá del desarollo personal

CATALÀ:
Segurament tots estem d’acord en què hem crescut en una cultura sobrecarregada d’estímuls que dificulten el silenci intern i l’escolta d’allò que ens envolta; una cultura d’efectes especials que ens fa devaluar l’experiència natural; una cultura d’acumulació i descart, que confereix excessiva importància a les eines i no coneix la paciència ni als processos que impliquen la curació o el coneixement; una cultura egoista que ens empeny a voler guanyar sempre, a tenir la raó, a fingir quelcom que ens protegeixi davant un públic que en realitat no existeix més que en les nostres pors. Però poc a poc anem aprenent a alliberar-nos d’aquestes pesades limitacions, a mesura que assumim que cal un canvi profund de punt de vista. En el nostre intent d’esmenar aquest error al qual ens veiem abocats irremeiablement, decidim dedicar-nos a buscar portes que ens portin a destinacions més antigues, més primitives, menys contaminades, menys opaques.

Una de les portes a creuar sol conduir a les tradicions de l’Art Màgic que es coneixen com Bruixeria. Per descomptat, aquest és un camí tortuós, però també atractiu, i els individus que sovint busquen respostes sobre qüestions emocionals i metafísiques a nivell personal es troben immersos en aquesta via complexa, amb objectius que sovint no es corresponen amb el que ens pot oferir. Sovint, tant el practicant de Bruixeria com el profà confonen l’Art amb un camí de desenvolupament personal, i aquest passa a ser concebut exclusivament com una experiència espiritual d’índole individual centrada únicament un mateix, en el seu projecte personal, en la solució de proves per al seu propi avanç místic / màgic.

photo-16-11-16-11-25-36No obstant això, aquell qui decideix practicar aquesta Art es disposa a caminar per una terra poblada de tradicions i d’un corpus de costums i contes que li ha estat prestada i revelada al practicant temporalment. La Bruixeria beu i es nodreix d’aquest sòl, i qui decideix seguir aquesta Art li és un deutor incontestable. Com ja hem repetit sovint, gran part d’allò que el practicant aprèn i experimenta sorgeix del contacte amb el Territori, amb allò que l’envolta, i aquest va estar abans que ell i seguirà allí després de la seva mort. Per descomptat, això no anul·la el fet que la Bruixeria sigui també un camí de l’individu, però aquesta faceta potser s’hauria de veure com un resultat col·lateral de l’Art mateix.

Potser hauríem de re-avaluar el que entenem per desenvolupament personal, una expressió que sovint porta a contradiccions i carrerons sense sortida. Què és el desenvolupament personal? Una evolució, potser? Una forma de transformar-nos en alguna cosa «millor»? Millor, segons quins paràmetres? En aquest sentit, tenim una vaga idea de la millor versió de l’individu, i sovint esperem que aquest camí obeeixi un ordre lògic, i una millora substancial.

Molts sabran que en aquest moment se succeeixen problemes, malentesos, frustracions i decepcions, perquè el desenvolupament personal no es pot dur a terme en el camí de la Bruixeria sense la destrucció d’una sèrie de prejudicis sobre nosaltres mateixos i sobre allò que ens envolta, i en part, sense la destrucció d’un mateix per se: les pors, problemes, traumes, les càrregues, allò après, etc. La Bruixeria agafa aquestes pors, problemes, aprenentatges, els sacseja, els destrueix, i, en resum, els posa en comú amb la Terra que un trepitja.

La Bruixeria com a camí de desenvolupament personal no se centra en millorar-nos, sinó en connectar-nos amb quelcom més gran i complex (o potser, més simple) que nosaltres, i tot desenvolupament personal es veu supeditat a això. Per aquest motiu, cal estar preparat. Evidentment, en el moment en què tots els nostres antics traumes, pors i problemes són superats, això vol dir que s’ha portat a terme un desenvolupament personal, però això, ja posat en perspectiva, deixa i de tenir importància, ja que hi ha alguna cosa crucial que es desvetlla, un objectiu extern, un objectiu que va més enllà d’un mateix.

La Naturalesa d’aquest objectiu extern no és universal ni fàcil de conèixer, ja que l’Art, en tant que és un camí de misteris, no revela els seus secrets fàcilment, i per aconseguir entendre-ho cal haver conviscut durant molt de temps amb els seus missatgers, llocs, i secrets per poder si més no entreveure missatges tan críptics com aquest.

En voler recuperar certes tradicions, o al voler aprendre tot aquells que cau a les nostres mans, correm el risc de centrar-nos en la tècnica (ja sigui de trànsit/ èxtasi, de sacrifici o ofrena, de ritual o fetilleria) i oblidar-nos de qüestionar quin és el paper del practicant de Bruixeria en el seu temps i el seu lloc, més enllà de la promesa sovint buida d’aquest desenvolupament personal que tant anhelem i el concepte del qual es presenta tan vague.

Molt més interessant que aquest sender individual és el coneixement del món que el practicant de l’Art porta amb sí mateix, no només aquell referent a les realitats immaterials que pot visitar en els seus viatges, sinó d’aquelles que troba i amb les quals interactua al seu retorn, quines són les seves relacions amb la resta d’esperits que poblen l’univers que habita, ja siguin esperits vegetals, animals, númens, ancestres, la comunitat o els pobles veïns.

Tot desenvolupament personal que se’n desprengui serà només un obsequi afegit, però el gran regal de l’Art és entendre i comprendre, interioritzar l’Art en sí mateixa.


CASTELLANO:

Seguramente todos estamos de acuerdo en que hemos crecido en una cultura sobrecargada de estímulos que dificultan el silencio interno y la escucha de aquello que nos rodea; una cultura de efectos especiales que nos hace devaluar la experiencia natural; una cultura de acumulación y descarte, que confiere excesiva importancia a las herramientas y no conoce la paciencia, a los procesos que implican la sanación o el conocimiento;  una cultura egoísta que nos empuja a querer ganar siempre, a tener la razón, a fingir cualquier otra apariencia que nos proteja ante un público que en realidad no existe más que en nuestro cebado terror. Pero poco a poco vamos aprendiendo a liberarnos de estas pesadas limitaciones, a medida que asumimos que se precisa un cambio profundo de punto de vista. En nuestro intento de enmendar este error al cual nos vemos abocados irremediablemente, decidimos dedicarnos a buscar puertas que nos lleven a destinos más antiguos, más primitivos, menos contaminados, menos opacos.

Una de las puertas a cruzar suele conducir a las tradiciones del Arte Mágico que se conocen como Brujería. Por supuesto, éste es un sendero tortuoso, pero también atrayente, y los individuos que a menudo buscan respuestas sobre cuestiones emocionales y metafísicas a nivel personal se encuentran inmersos en esta vía compleja, con objetivos que a menudo no se corresponden con lo que nos puede ofrecer. A menudo, tanto el practicante de Brujería como el profano confunden el Arte con un camino de desarrollo personal, y éste pasa a ser concebido exclusivamente como una experiencia espiritual de índole individual centrada únicamente uno mismo, en su proyecto personal, en la solución de pruebas para su propio avance místico/mágico.

photo-16-11-16-11-26-08No obstante, aquél quien decide seguir esta senda se dispone a andar por una tierra poblada de tradiciones y de un corpus de costumbres y cuentos que le ha sido prestada al practicante temporalmente. La Brujería bebe y se nutre de ese suelo, y quien decide seguir este Arte le es un deudor incontestable. Gran mayoría de lo que el practicante aprende y experimenta surge del contacto con el territorio, con lo que lo rodea, y este estuvo antes que él y seguirá allí después de su muerte. Por supuesto, esto no anula el hecho de que la Brujería sea también una senda del individuo, pero esta faceta pudiera verse como un resultado colateral del Arte mismo.

Quizás debiéramos re-evaluar lo que entendemos por desarrollo personal, una expresión que a menudo lleva a contradicciones y callejones sin salida. ¿Qué es el desarrollo personal? ¿Una evolución, quizás? ¿Una forma de transformarnos en algo “mejor”? ¿Mejor según qué parámetros? En ese sentido, tenemos una idea vaga de la mejor versión del individuo, y a menudo esperamos que ese camino obedezca un orden lógico, y una mejora sustancial.

Muchos sabrán que en ese momento se suceden problemas, malentendidos, frustraciones y decepciones, porque el desarrollo personal no se puede llevar a cabo en el camino de la Brujería sin la destrucción de una serie de prejuicios sobre nosotros mismos y lo que nos rodea, y en parte, sin la destrucción de uno mismo per se: los miedos, problemas, traumas, las cargas, lo aprendido, etc. La Brujería coge esos miedos, problemas, aprendizajes, los sacude, los destruye, y, en resumen, los pone en común con la Tierra que uno pisa.

La Brujería como camino de desarrollo personal no se centra en mejorarnos, sino en conectarnos con algo mayor que nosotros, algo a lo que, al final, deberemos nuestra existencia, y todo desarrollo personal se ve supeditado a ello. Para esto, hay que estar preparado. Evidentemente, en el momento en que todos nuestros antiguos traumas, miedos y problemas son superados, eso significa que se ha lleva a cabo un desarrollo personal, pero eso, puesto en perspectiva, deja y de importar, pues hay algo crucial que se desvela, un objetivo externo, un objetivo que va más allá de uno.

La Naturaleza de ese objetivo externo no es universal ni fácil de conocer, pues el Arte, en tanto que es un camino de misterios, no revela sus secretos fácilmente, y para lograr entenderlo es necesario haber convivido durante largo tiempo con sus mensajeros, lugares, y secretos para poder siquiera atisbar mensajes tan crípticos como este.

Al querer recuperar ciertas tradiciones, o al querer aprender todo aquellos que cae en nuestras manos, corremos el riesgo de centrarnos en la técnica (ya sea de trance/éxtasis, de sacrificio u ofrenda, de ritual o hechicería) y olvidarnos de cuestionar cuál es el papel del practicante de Brujería en su tiempo y su lugar, más allá de la promesa a menudo vacía de ese desarrollo personal que tanto anhelamos y cuyo concepto se presenta tan vago, pues mucho más interesante que ese sendero individual es el conocimiento del mundo que el practicante del arte lleva consigo, no sólo aquél referente a las realidades inmateriales que puede visitar en sus viajes, sino de aquellas que encuentra y con las que interactúa a su regreso, cuáles son sus relaciones con el resto de espíritus que pueblan el universo que habita, ya sean espíritus vegetales, animales, númenes, ancestros, la comunidad o los pueblos vecinos.

Todo desarrollo personal que se desprenda de ello será únicamente un obsequio añadido, pero el gran regalo del Arte es entender y comprender, interiorizar el Arte en sí mismo.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s