Bruixa, obra del mes al Museu d’Art de Girona

244962B
Bruixa, c.a. s.XVIII, Museu d’Art de Girona

CATALÀ

Durant aquest Abril, el Museu d’Art de Girona exposa com a obra destacada un quadre de petit format identificat amb una bruixa, motiu pel qual es va encarregar al Gremi de l’Art un breu estudi.

El retrat presenta una dona d’avançada edat, amb els cabells llargs i canosos per sota la caputxa. La cara, destacant sobre l’entorn obscur, té com a principal característica un gran nas ple de berrugues que s’estenen per la resta de la pell, un llavi inferior exagerat, cabell facial abundós i ulls vidriosos de color blau. Pel que fa a la indumentària, identifiquem robes austeres, però no pobres, sobre les que s’ha dibuixat símbols relacionats amb la màgia i l’alquímia, fet que es reforça per la presència d’una vara o bastó coronat amb el cap d’un petit diable.

La imatge en conjunt té un tarannà caricaturesc, fet que podria fer-nos pensar en una representació satírica d’un personatge real del moment, o d’una determinada classe social o grup de persones. Tenint en compte, però, la inscripció «Cyrano de Begerac» que es troba a la part posterior de l’obra, cal considerar la possibilitat de que es tracti de la representació d’un personatge de la literatura o del repertori teatral. Els elements escollits per fer burla del personatge han estat comuns en la construcció de la imatge tòpica compartida per les figures del jueu i la bruixa (cabells bruts, les berrugues, el nas boterut), interrelacionades i marcades històricament per la marginalitat i la persecució.

Aquests trets ens permeten endinsar-nos en el sender compartit pels marginats al llarg dels segles, i la seva representació en l’imaginari col·lectiu.  Les primeres persecucions d’heretgia promulgades per l’ordre eclesiàstic van dirigir-se durant l’Edat Mitjana als càtars, però després s’estengueren als leprosos, als jueus i, finalment, ja en Època Moderna, quan se suma el poder civil, tingueren per objectiu la bruixeria. Malgrat les diferències entre aquests col·lectius, moltes de les acusacions es repetien; l’enverinament de pous, el rapte de criatures, o la realització de rituals contraris al bé comú. Si les reunions de bruixes reben el nom de sàbats es precisament degut a que el sàbat és la celebració jueva més representativa i d’obligat compliment. Durant la baixa Edat Mitjana, els jueus van ser acusats de cometre sacrificis humans, especialment de nens, en els seus rituals. Aquest tipus d’acusacions les trobarem també en l’àmbit de la bruixeria i el culte al diable.

A la butlla d’Alexandre V (1409), llegim “molts cristians i jueus practiquen la bruixeria, les endevinacions, les invocacions diabòliques, els conjurs màgics, supersticions i arts malvades i prohibides amb els que perverteixen i corrompen a molts cristians ingenus; jueus conversos que més o menys amagats retornen a l’antic error provant, a més, de difondre el Talmud i altres llibres de la seva llei…”.[1] Aquest text mostra el naixement de la bruixeria com una nova heretgia, però manté el temors i suspicàcies vers la comunitat jueva conversa al cristianisme. Tot i que posteriorment la bruixeria, entesa ja com a culte herètic, es diferenciés d’altres formes religioses, la connexió entre els conversos i les pràctiques màgiques demoníaques va persistir a la memoria popular.

Les formes en què els sectors marginals i sovint perseguits de la societat han estat caricaturitzats han perdurat, en forma burlesca o satírica, fins a l’època actual, de manera que encara les podem reconèixer. Els trets físics negatius s’han associat consecutivament a tots els col·lectius que han resultat molestos per a l’ordre social o que en quedaven fora, com ara els malalts, els ancians o els estrangers, deshumanintzant-los i convertint-los en models a evitar. La imatge que ens ocupa no es només d’una dona gran, sinó una persona deformada per l’edat, amb un rostre repulsiu degut a les berrugues i el cabell facial, i una mirada davant la qual sembla necessari mantenir-se alerta.

En relació a les figures literàries, el cer es que si no fos per la manca de la marca facial que la caracteritzava físicament, el personatge del quadre podria haver estat la Celestina, tal com apareix en l’obra del mateix nom escrita per Fernando de Rojas a les darreries del s.XV. En l’elaboració del seu personatge, l’autor va incloure elements pertanyents d’una banda a les creences sobre bruixeria i fetilleria de la seva època, i d’altre al criptojudaïsme, aquella part de la població jueva convertida exteriorment al cristianisme, però que continuava d’amagat les seves pràctiques religioses habituals. Així, la Celestina, fruit de la confluència entre les tradicions cultes i populars de la màgia, és descrita com una vella “barbuda” que duu a terme molts oficis (perfumera, remeiera, partera, alcavota…), posseïdora d’un laboratori ple d’estris i ingredients presents als tractats àrabs i hebreus de medicina contemporanis a l’autor, i també com una dona capaç de conjurar i invocar el diable per a la consecució dels seus propòsits. El personatge de la Celestina, a més, va ser la inspiració d’altres “celestines” no només en el teatre, sinó en la cultura popular, en la que el seu nom va passar a ser sinònim d’alcavota. En les representacions pictòriques d’aquestes dones, apareixen ancianes de rostres arrugats i lletjos, algunes, com la de Picasso (1904), amb un ull borni – en al·lusió potser a la marca de la original-, però cap conté al·lusions tan clares a les arts màgiques com la imatge amb la que ens trobem aquí.

[1] Ginzburg, Carlo, “Historia Nocturna”, Muchnik Editores, Barcelona, 1991. p.68

CASTELLÀ

Durante este mes de Abril, el Museu d’Art de Girona expone como obra destacada una pintura de pequeño formato identificada con una bruja, motivo por el que se encargó al Gremi del Art la elaboración de un breve estudio.

El retrato presenta una mujer de edad avanzada, con cabellos largos y canosos debajo de la capucha. La cara, destacando sobre el entorno oscuro, tiene como principal característica una gran nariz llena de berrugas que se extienden por el resto de la piel, un labio inferior desproporcionado, vello facial abundante y ojos vidriosos de color azul. En cuanto a la indumentaria, identificamos ropas austeras, pero no pobres, sobre las que se han dibujado símbolos relacionados con la magia y la alquimia, relación enfatizada por la presencia de una vara o bastón coronado con la cabeza de un pequeño diablo.

La imagen en conjunto tiene una carácter caricaturesco, hecho que podría hacernos pensar en una representación satírica de un personaje real del momento, o de una determinada clase social o grupo de personas. Teniendo en cuenta la inscripción  «Cyrano de Begerac» que encontramos en la parte posterior de la obra, es necesario considerar la posibilidad que se trate de la representación de un personaje literario o del repertorio teatral. Los elementos escogidos para hacer burla del personaje han sido comunes en la construcción de la imagen tópica compartida por las figuras de la bruja y el judío (cabellos sucios, berrugas, nariz desproporcionada), interrelacionadas y marcadas históricamente por la marginalidad y la persecución.

Estos rasgos nos permiten adentrarnos en el sendero compartido por los marginados a lo largo de los siglos, y su representación en el imaginario colectivo. Las primeras persecuciones por herejía promulgadas por el orden eclesiástico fueron dirigidas, durante la Edad Media, a los cátaros, pero después se extendieron a leprosos, judíos y, finalmente, ya en Epoca Moderna, sumado el poder civil, tuvieron como objetivo la brujería.  A pesar de las diferencias entre estos colectivos, muchas de las acusaciones se repetían; el envenenamiento de pozos, el rapto de niños o la realización de rituales contrarios al bien común. Si las reuniones de brujas reciben el nombre de sabats es precisamente debido a que el shabbat es la celebración judía más representativa y de obligado cumplimiento. Durante la baja Edad Media, los judíos fueron acusados de cometer sacrificios humanos, especialmente de niños, en sus rituales. Encontraremos este tipo de acusaciones también en el ámbito de la brujería y el culto al diablo.

En la bula de Alejandro V (1409), se lee “muchos cristianos y judíos practican la brujería, las adivinaciones, las invocaciones diabólicas, los conjuros mágicos, supersticiones y artes malvadas y prohibidas con las que pervierten y corrompen a muchos cristianos ingenuos; judíos conversos que más o menos a escondidas vuelven al antiguo error intentando, además, difundir el Talmud y otros libros de su ley…».[1] Este texto muestra el nacimiento de la brujería como una nueva herejía, pero mantiene los temores y suspicacias hacia la comunidad judía conversa al cristianismo. A pesar de que posteriormente la brujería, entendida ya como culto herético, se diferenciara de otras formas religiosas, la conexión entre los conversos y las prácticas demoníacas persistió en la memoria popular.

Las formas en que los sectores marginales y a menudo perseguidos de la sociedad se han caricaturizado han perdurado, en forma burlesca o satírica, hasta la época actual, de forma que aún las podemos reconocer. Los rasgos físicos negativos se han asociado consecutivamente a todos los colectivos que han resula¡tado de alguna forma molestos para el orden social o que quedaban fuera de éste, como por ejemplo los enfermos, los ancianos o los extranjeros, desumándizandolos y convirtiéndolos en modelos a evitar. La imagen que nos ocupa no sólo es la de una mujer mayor, sino la de una persona deformada por la edad, con un rostro repulsivo debido a las berrugas y el vello facial, cuya mirada obliga, al mismo tiempo, a mantenerse alerta.

En relación a les figuras literárias, lo cierto es que si no fuera por la ausencia de la marca facial que la caracterizaba físicamente, el personaje de la pintura podría haber sido Celestina, tal como aparece en la obra homónima escrita por Fernando de Rojas a finales del s.XV. En la elaboración del personaje, el autor incluyó elementos perteneciente por un lado a las creencias sobre brujería y hechicería de su época, y por otro al criptojudaísmo, aquella parte de la población judía convertida exteriormente al cristianismo, pero que conservaba de forma clandestina sus prácticas religiosas originarias. Celestina, fruto de la confluencia entre las tradiciones cultas y populares de la magia, se describe como una mujer «barbuda» que desempeña muchos oficios (perfumera, partera, alcahueta), poseedora de un laboratorio repleto de herramientas e ingredientes presentes en los tratados árabes y hebreos contemporáneos al autor, y al mismo tiempo como una mujer capaz de invocar al diablo para la consecución de sus propósitos. El personaje de Celestina, adicionalmente, fue la inspiración de otras «celestinas» no sólo en el ámbito teatral, sino en la cultura popular, en la que su nombre devino, hasta la fecha, sinónimo de «alcahueta». En las representaciones pictóricas de estas mujeres, aparecen ancianas de rostros arrugados y feos, algunas, como la de Picasso (1904), con un ojo ciego – tal vez en alusión a la marca de la Celestina original-, pero ninguna contiene alusiones tan claras a las artes mágicas como la imagen que tratamos aquí.

[1] Ginzburg, Carlo, “Historia Nocturna”, Muchnik Editores, Barcelona, 1991. p.68

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s