De la paraula ‘akelarre’ i el pes de la costum // On the word ‘akelarre’ and the weight of custom

ashmolean
Woodcut from the Douce collection (Ashmolean museum)

CATALAN

En la bruixeria i la fetilleria, les paraules i termes són plens de càrrega històrica i simbòlica. La força de la repetició, la tergiversació, i la desconnexió amb el context original fa que les paraules sovint perdin el seu significat. Això és part de l’evolució del llenguatge i la semàntica, però és bo que recordem i fem memòria del pes i significat original de les paraules, del moment històric i social en què sorgeixen, i de les implicacions que aquestes tenen.

Aquest és el cas de la paraula vasca akelarre que avui dia denomina una reunió de bruixes o bruixots en què es realitza un ritual o determinades pràctiques màgiques. La paraula akelarre, però té una etimologia i evolució que disten bastant d’aquesta conceptualització. Akelarre és un terme introduït i difós, segons l’antropòleg Mikel Azurmendi, pels jutges i inquisidors que instigaren de la cacera de bruixes que es va dur a terme a Logroño a principis del segle XVII, i es fa servir com a element legitimador d’aquest fenòmen: si hi ha una paraula que designi quelcom, això vol dir que el fenòmen existeix.

Històricament, els autors i experts ens argumentaren que la paraula akelarre feia referència a un prat on hi havia un mascle cabró, i per tant, hauria sigut una evolució natural del terme ‘akerlarre’ (aker =cabró, larre = prat). Però ens trobem amb què, com afirma Azurmendi: “Cualquier gramático de hoy sabe que aker nunca puede perder su ‘r’ al entrar en combinación con cualquier otra palabra, ni, por consiguiente, convertirse en akelarre”. Això ens sembla indicar que la paraula akelarre no té com origen una expressió endèmica vasca, sinó que potser tenia un origen diferent, o que havia sigut forjada de bell nou.

Gustav Hennigsen, historiador que va difondre el cas de Zugarramurdi a finals del segle passat, descobrí que els primers textos judicials la paraula que figurava no era akelarre sinó alkelarre, que significa «prat de les flors d’alka» (l’alka és una flor verinosa que es correspon amb la planta Dactilis hispanica). La paraula alkelarre figura en els textos dels processos de Logroño de 1609 al 1611, i conclou que aquest era possiblement l’origen del terme. Tot i això, l’autor també es troba amb el terme aquerlarrea ‘prat del mascle cabró’ en un text judicial escrit per inquisidors en què es fa referència al lloc de reunió de les bruixes, un terme que s’adiu més amb l’etimologia original.

Així doncs, ens trobem amb un origen etimològic incert per a la paraula  akelarre que faria referència  un lloc on hi ha determinada planta, i per altra banda, una paraula forjada de bell nou per part dels erudits i perseguidors de la bruixeria. La tesi d’Azurmendi es veu reforçada amb aquest text del tribunal inquisitorial de l’auto de fe de Logroño de 1610: Este nombre aquelarre no se halla que le haya en el vascuence, que es la lengua que corre por todas aquellas montañas, y es nombre común con que los brujos de ellas llaman sus ayuntamientos, sitios y partes donde los hacen, y mirada la etimología que puede tener conforme al vascuence, parece ser nombre compuesto, y que suena tanto como decir “prado del cabrón”15. És durant els mesos que dura el cas de Logroño que la paraula akelarre es deforma i passa de denominar un lloc a l’aplec bruístic. Aquest canvi semàntic tan marcat s’atribueix a l’inquisidor Valle Alvarado, qui després dels judicis de Logroño reccorerà el territori buscant més indicis de bruixeria.

Amb això ens trobem que una possible denominació toponímica com podria haver sigut alquelarre, ‘prat de flors d’alka’, passa a ser un topònim que demarca els llocs de reunió de bruixes adaptant-lo al personatge de l’aker, que actuaria com a mestre de cerimònies. Finalment, els erudits i  responsables de la justícia haurien trasnformat el topònim en un terme que designaria un aplec de bruixes i bruixots. Conclou Gustav Hennigsen:

Que la palabra aquelarre no es vasca sino una construcción erudita de principios del siglo XVII, no solamente queda corroborada con pruebas. Ha sido incluso posible precisar la creación de dicho término datándola entre el 14 de febrero de 1609, en que el tribunal de Logroño recibe un nuevo grupo de presos de Zugarramurdi, y el 22 de mayo del mismo año, en que la palabra aparece por escrito por primera vez. Ha sido también posible detectar como probable “inventor” de la palabra, al inquisidor don Juan del Valle Alvarado. 

dactilis-glomerata
Dactilys Hispanica (autor unknown)

Però, el que ens intriga és per què aquesta necessitat de crear un terme com el prat del mascle cabró. Els primers casos de bruixeria en el territori pirinenc (que tenen lloc en el sud de França) fan referència a un lloc de reunió per a cerimònies, que en francès es denomina lane du bouc ‘prat del cabró’. Aquest terme és fet servir per individus acusats i acusades de bruixeria (alguns d’ells només interrogats i no castigats) sense intervenció aparent dels perseguidors, amb la qual cosa s’ha considerat que seria, de fet, un concepte ja existent abans dels períodes de cacera, quelcom present en la cultura popular com a lloc màgic de reunió. Les landes del boc, les planes del boc, eren un indicador genuí del fenòmen, que legitimava una visió popular. Evidentment, això no passaria desapercebut als inquisidors i responsables religiosos i jurídics, que segurament van decidir construir el terme per designar una idea que, tot i que potser hagués existit en la cosmologia i inconscient col·lectiu, no tenia mot paral·lel. Avui, malauradament, gran part del pes d’aquest terme, vinculat als perseguidors del fenòmen, s’ha perdut i es fa servir en tota mena de contextos per a designar aplecs i juntes màgiques. Seria bo re-evaluar les connotacions del terme i, potser, emprar-la amb més seny.


CASTELLANO

En la brujería y la hechicería, las palabras y términos están llenos de carga histórica y simbólica. La fuerza de la repetición, la tergiversación, y la desconexión con el contexto original hace que las palabras a menudo pierdan su significado. Esto es parte de la evolución del lenguaje y la semántica, pero es bueno que recordemos y hagamos memoria del peso y significado original de las palabras, del momento histórico y social en que surgen, y de las implicaciones que estas tienen.

Este es el caso de la palabra vasca akelarre que hoy en día denomina una reunión de brujas o brujos en que se realiza un ritual o determinadas prácticas mágicas. La palabra akelarre, pero, tiene una etimología y evolución que distan bastante de esta conceptualización. Akelarre es un término introducido y difundido, según el antropólogo Mikel Azurmendi, por los jueces e inquisidores que instigaron de la caza de brujas que se llevó a cabo en Logroño a principios del siglo XVII, y se utiliza como elemento legitimador de este fenómeno: si hay una palabra que designe algo, esto quiere decir que el fenómeno existe.

Históricamente, los autores y expertos han argumentado que la palabra akelarre hacía referencia a un prado donde había un macho cabrío, y por tanto, habría sido una evolución natural del término akerlarre (aker = cabrón, larre = prado). Pero nos encontramos con que, como afirma Azurmendi: «Cualquier gramático de hoy sabe que aker nunca pierde su ‘r’ al entrar en combinación con cualquier otra palabra, ni, por consiguiente, convertirse en akelarre«. Esto nos parece indicar que la palabra akelarre no tiene como origen una expresión endémica vasca, sino que tal vez tenía un origen diferente, o que había sido forjada de cero.

Gustav Hennigsen, historiador que difundió el caso de Zugarramurdi a finales del siglo pasado, descubrió que en los primeros textos judiciales la palabra que figuraba no era akelarre sino alkelarre, que significa «prado de las flores de alka» (el alka es una flor venenosa que se corresponde con la planta Dactilis hispanica). La palabra alkelarre figura en los textos de los procesos de Logroño de 1609 al 1611, y concluye que este era posiblemente el origen del término. Sin embargo, el autor también se encuentra con el término aquerlarrea ‘prado del macho cabrío’ en un texto judicial escrito por inquisidores en que se hace referencia al lugar de reunión de las brujas, un término más adecuado a la etimología original.

Así pues, nos encontramos con un origen etimológico incierto para la palabra akelarre que haría referencia un lugar donde hay determinada planta, y por otra parte, una palabra forjada de nuevo por parte de los eruditos y perseguidores del fenómeno de brujería. La tesis de Azurmendi se ve reforzada con este texto del tribunal inquisitorial del auto de fe de Logroño de 1610: Este nombre aquelarre no se halla que le haya en el vascuence, que es la lengua que corre por todas aquellas montañas, y es nombre común con que los brujos de ellas llaman sus ayuntamientos, sitios y partes donde los hacen, y mirada la etimología que puede tener conforme al vascuence, parece ser nombre compuesto, y que suena tanto como decir “prado del cabrón”15. Es durante los meses que dura el caso de Logroño que la palabra akelarre se deforma y pasa de denominar un lugar a designar un sitio de reunión brujeril. Este cambio semántico tan marcado se atribuye al inquisidor Valle Alvarado, quien después de los juicios de Logroño recorrería el territorio buscando más indicios de brujería.

Con ello nos encontramos que una posible denominación toponímica como podría haber sido alquelarre, ‘prado de flores de alka’, pasa a ser un término que demarca los lugares de reunión de brujas adaptándolo al personaje del aker (‘cabrón’), que actuaría como maestro de ceremonias. Finalmente, los eruditos y responsables de la justicia transformaron el topónimo en un término que designaría una reunión de brujas y brujos. Concluye Gustav Hennigsen:

Que la palabra aquelarre no es vasca sino una construcción erudita de principios del siglo XVII, no solamente queda corroborada con pruebas. Ha sido incluso posible precisar la creación de dicho término datándola entre el 14 de febrero de 1609, en que el tribunal de Logroño recibe un nuevo grupo de presos de Zugarramurdi, y el 22 de mayo del mismo año, en que la palabra aparece por escrito por primera vez. Ha sido también posible detectar como probable “inventor” de la palabra, al inquisidor don Juan del Valle Alvarado. 

Pero, lo que nos intriga es ¿por qué esta necesidad de crear un término como el prado del macho cabrío. Los primeros casos de brujería en el territorio pirenaico (que tienen lugar en el sur de Francia) hacen referencia a un lugar de reunión para ceremonias, que en francés se denomina lane du Bouc ‘prado del cabrón’. Este término es utilizado por individuos acusados ​​y acusadas de brujería (algunos de ellos sólo interrogados y no castigados) sin intervención aparente de los perseguidores, con lo que se ha considerado que sería, de hecho, un concepto ya existente antes de los períodos de caza, algo que hoy día se concibe en la cultura popular como lugar mágico de reunión. Las landas del macho cabrío eran un indicador genuino del fenómeno, que legitimaba una visión popular. Evidentemente, esto no pasó desapercibido a los inquisidores y responsables religiosos y jurídicos, que seguramente decidieron construir el término para designar una idea que, aunque quizás hubiera existido en la cosmología y inconsciente colectivo, no tenía palabra en ese idioma concreto. Hoy, desgraciadamente, gran parte del peso de este término, vinculado a los perseguidores del fenómeno, se ha perdido y se utiliza en todo tipo de contextos para designar encuentros y juntas mágicas. Sería bueno re-evaluar las connotaciones del término y, tal vez, emplearla con más sentido común.


ENGLISH:

In witchcraft and sorcery, words and terms are burdened with a strong historical and symbolic background. The force of repetition, misrepresentation, and disconnection with the original context makes words often lose their meaning. This is part of the evolution of language and semantics, but it is good that we remember the primitive meaning of words, the historical and social moment in which they arise, and the implications they have.

This is the case of the Basque word akelarre which today designates a gathering of witches or warlocks in which a ritual or certain magic practices are being performed. The word akelarre, but, has an etymology and evolution that are far from this current conceptualization. Akelarre is a term introduced and disseminated, according to the anthropologist Mikel Azurmendi, by the judges and inquisitors who instigated the witch-hunt carried out in Logroño in the early seventeenth century, and is used as a legitimizing element of this phenomenon: each time there is a word that designates something, this means that the phenomenon exists.

Historically, authors and experts have claimed that the word akelarre referred to a meadow where there was a goat, and therefore would have been a natural evolution of the term akerlarre (aker = male goat, larre = meadow). But we find that, as Azurmendi states: «Any grammarian of today knows that aker never loses his ‘r’ by entering in combination with any other word, nor, consequently, becoming akelarre.» This seems to indicate that the word akelarre did not originate from a Basque endemic expression, but perhaps it had a different origin, or that it had been forged from scratch.

Gustav Hennigsen, a historian who spread the case of Zugarramurdi at the end of the last century, discovered that in the first judicial texts the word that appeared was not akelarre but alkelarre, which means «meadow of the flowers of alka» (the alka is a poisonous flower which corresponds to the plant Dactilis hispanica). The word alkelarre appears in the texts of the processes of Logroño from 1609 to 1611, and concludes that this was possibly the origin of the term. However, the author also finds the term aquerlarrea ‘meadow of the goat’ in a judicial text written by inquisitors referring to the meeting place of witches, a more appropriate term, fitting in the original etymology.

Thus, we find an uncertain etymological origin for the word akelarre; it would refer either to a place where there is a certain plant, and on the other hand, a word forged again by the scholars and persecutors of the phenomenon of witchcraft. Azurmendi’s thesis is reinforced by this text of the inquisitorial court of the Logroño auto de fe in 1610: «This name, the akelarre, is not found in Basque, which is the language that runs through all those mountains, and is a common name that wizards use to call their covens, places and parts where they do them, and look at the etymology that may have according to Basque, it seems to be a compound name, and that sounds as much as saying «meadow of the male goat.» It is during the months that the case of Logroño lasted that the word akelarre was deformed and went from denominating a place to designating a landmark for witch meetings. This marked semantic change is attributed to the inquisitor Valle Alvarado, who after the trials of Logroño would walk the territory looking for more indicators of witchcraft.

With this we find that a possible toponymic denomination as it could have been alquelarre, ‘meadow of flowers of alka’, happens to be a term that marks the places of meeting of witches adapting it to the entity of the aker (‘male goat’), that would act like master of ceremonies. Finally, scholars and those responsible for justice transformed the toponym into a term that would designate a gathering of witches and sorcerers. Gustav Hennigsen concludes:

That the word coven is not Basque but an erudite construction of the early seventeenth century, is not only corroborated by evidence. It has even been possible to specify the creation of this term dating from 14 February 1609, in which the court of Logroño receives a new group of prisoners from Zugarramurdi, and on May 22nd of the same year, when the word appears in a writing for the first time. It has also been possible to detect as probable «inventor» of the word, the inquisitor Don Juan del Valle Alvarado.

But what intrigues us is why was there a need to create a term like the goat’s meadow? The first cases of witchcraft in the Pyrenean territory (which take place in the south of France) refer to a meeting place for ceremonies, which in French is called lane du Bouc ‘meadow of the goat’. This term is used by those individuals accused of witchcraft (some of them only interrogated and not punished) without apparent intervention of the persecutors. And this has been considered to be, in fact, a concept already existing before the witch craze, even though today it is being conceived in the popular culture as a place for witchcraft meeting. The ‘meadow of the goat’ was a genuine indicator of the phenomenon, which legitimized a popular vision. Obviously, this did not go unnoticed by inquisitors, religious, and legal officers, who probably decided to construct the term to designate an idea that, although it previously existed in cosmology and collective unconscious, had no specific term in that particular language. Today, unfortunately, much of the conceptual weight of this term, linked to the persecutors of the phenomenon, has been lost, and akelarre has been used in all sorts of contexts to designate magical encounters and meetings. It would be good to re-evaluate the connotations of the term and, perhaps, to use it with more common sense.

Bibiografia // Bibliography:

AZURMENDI, Mikel. «Nombrar, embrujar. Para una historia del sometimiento de la cultura oral en el País Vasco.» Irún: Alberdania

AZURMENDI, Mikel. “La invención de la brujería como akelarre”. En: Bitarte – Revista cuatrimestral de humanidades, 4, 1995; p. 36.

GHERSI, Nicolas. Poisons, sorcières et lande de bouc.

HENNIGSEN, Gustav. «La invención de la Palabra aquelarre.» Revista internacional de estudios vascos. Cuaderno, 9, 2012, 54-65

Crèdits d’imatge // Créditos de imagen // Image credits:

  1. Gravat de la col·lecció Douce, trobat a l’Ashmolean museum d’Oxford. // Grabado de la colección Douce, presenten en el Ashmolean museum de Oxford // Woodcut from the Douce collection, in the Ashmolean museum of Oxford.
  2. fotografia de l’alka (Dactilys Hispanica), credit unkown.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s