L’ús d’agulles en la Fetilleria Catalana // Sobre el uso de alfileres y agujas en la Hechicería Catalana // Pins and needles in Catalan spellcraft

CATALÀ:

agulles cap mac
Agulles de cap (Museu Arqueologia Catalunya)

Les agulles s’empren màgicament des de la prehistòria, quan es feien de fusta, pedra, o d’os; més tard es van començar a fer de ferro o de metall. Es creu que els xinesos van ser els primers en utilitzar agulles d’acer i que els àrabs les van dur fins Europa.

D’agulles n’hi ha de moltes menes, aquí només n’assenyalarem les de cap i les de cosir. Una agulla de cap, cal dir, és un clau molt fi (usualment de metall) amb punta per un dels seus extrems i una cabota per l’altre. Té múltiples funcions, entre elles subjectar certs objectes o materials entre si. Les primeres agulles de cap trobades eren d’os; i són de fet considerades un dels primers invents de la humanitat. Les de cosir, en canvi, amb l’ull o forat, començaren a aparèixer en època romana, i es feien d’ós i es pulien amb sorra o pedra tosca.

Les agulles són, de bell principi, un estri màgic, i la fetilleria tradicional se’n serveix per fer encantaments, provocar mals (directament agullant la víctima, és a dir, clavant-la al cap, al cor, als ronyons), o bé clavant-les en un ninot, seguint el principi de màgia imitativa. Alhora, però, també són amulets contra bruixes, i s’empren en conjurs amorosos i per prevenir malalties. Agulles o altres objectes punxants, com claus (de taüts sobretot) i les punxes d’esbarzers ( com l’arç blanc, l’aranyoner…) s’empraven també per fixar i fascinar en treballs de fetilleria, no només a tota Europa, sinó també a Àfrica, Sudamèrica, Àsia…

acus-crinalis-alobre
Acus crinalis de bronce, 10 cm. (Credit: S. GONZÁLEZ, Vilagarcía de Arousa)

També era costum d’ofrenar agulles per obtenir favor de les divinitats de la vegetació i de les aigües, una pràctica comú arreu d’Europa, especialment en moments de casament o per demanar salut. Per exemple, per a obtenir prosperitat els agricultors clavaven claus als arbres fruiters per mantenir a lloc la fruita. Figuren també aquestes agulles, punxes i claus en les ampolles de bruixa, protectores de malalties, malediccions, mala sort, i accions d’esperits i persones malèfiques. Finalment, a la nostra terra eren emprades també en treballs de canvi de forma, com ens dicta el rondallari.


CASTELLANO:

Las agujas y alfileres se usan mágicamente desde la prehistoria, cuando se realizaban de madera, piedra y hueso, y más tarde se empezaron a fabricar de hierro u otro metal. Se cree que los chinos fueron los primeros en utilizar las agujas de acero y que los árabes las introdujeron en Europa.

De agujas las hay de muchas clases, pero en esta ocasión sólo señalaremos los alfileres y las agujas de coser. Un alfiler es, en origen, un clavo muy fino, normalmente de metal, con punta por uno de sus extremos y una cabeza en el otro. Tiene múltiples funciones entre ellas sujetar objetos o materiales entre sí. Las primeras halladas en yacimientos arqueológicos eran de hueso, y es uno de los primeros inventos de la humanidad. Las de coser, con un ojo o agujero en la cabeza, aparecen en época romana, donde se hacían con hueso y se pulían con arena o piedra tosca.

Las agujas y alfileres son poderosas herramientas mágicas, y se usan tradicionalmente para realizar encantamientos, provocar daños ya sea directamente clavándolas en la víctima (es decir, clavando agujas en la cabeza, riñones, corazón…) o clavándolas en un muñeco, obedeciendo los principios de la magia imitativa. No obstante, estas herramientas, a su vez, son amuletos contra las brujas y se usan en conjuros amorosos y para prevenir enfermedades. Las agujas u otros objetos punzantes como clavos (de ataúd, sobretodo) y espinas de zarzas o espinos se usaban también para fijar o fascinar en muchos trabajos de hechicería, no solo en toda Europa sino también en África, Sudamérica, Asia…

También se ha hablado del uso de agujas y alfileres para obtener el favor de las divinidades de la vegetación y de las aguas, uso común en toda Europa, especialmente con propósitos de salud y para bendecir un matrimonio, o para obtener prosperidad, ya que a veces los agricultores clavaban agujas en los troncos de los árboles para mantener la fruta en su lugar. Finalmente, hallamos también agujas, pinchos, y clavos en las botellas de bruja, protectoras de enfermedades, maldiciones, mala suerte y acciones de espíritus y personas maléficas. En nuestra tierra se usaban también, según la tradición, para trabajos de cambio de forma, como nos cuentan las historias.


ENGLISH

Needles and pins have been magically used since prehistory, when they were made of wood, stone and bone, and later they began to be crafted from iron or other metals. It is believed that the Chinese were the first to use the steel needles, and that the Arabs introduced them in Europe.

There are many kinds of needles, but on this occasion we will only focus on pins and the sewing needles. A pin is originally a very fine nail, usually made of metal, with a point at one end and a head at the other. It has multiple functions including holding objects or materials together. The first pins found in archaeological sites were made of bone, and it is one of the first inventions of humanity. The sewing needle, with an eye or hole in the head, appeared in Roman times, where they were made with bone and polished with sand or coarse stones.

Needles and pins are powerful magical tools, and are traditionally used to perform enchantments, causing damage by directly nailing them to the victim (i.e., nailing needles onto the head, kidneys, heart…) or nailing them to a doll, obeying the principles of imitative magic. However, these tools can also be used as amulets against black magic, in love spells, and to prevent diseases. Needles or other sharp objects such as nails (coffin nails mostly) and thorns from thorny bushes were also used to fixate or fascinate many witchcraft works, not only in Europe but also in Africa, South America, Asia …

It has also been spoken about the use of needles and pins to obtain the favor of the divinities of vegetation and waters, a common usage throughout Europe, especially for health purposes, to bless a marriage, or to obtain prosperity. Farmers sometimes nailed needles into tree trunks to keep fruit in place. Finally, we also find needles, spikes, and nails in witch bottles, which are powerful protectors of diseases, curses, bad luck and actions of spirits and evil people. In our land they were used in workings of shapeshifting, (as in a story in which a person is pinned by a witch and transforms into an animal, and until the pin is remove the person can’t get back to human form).

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s