La Bruixa i la Revolta: la Bruixa com representació de la Resistència

torture-01
«Inquisition» de Nicolay Bessonov, 1992.

En moments tan convulsos com aquest que estem vivint, mirem enrere per a buscar consell, i rescatem antigues imatges de valor i perseverança. Gran part de la societat identifica la Bruixa amb un ésser perseguit i damnat pels estaments del poder. De fet, no és pas estrany veure circulant samarretes i eslògans que resen “som les nétes de les bruixes que no vau poder cremar”. Però, és això cert? És la resistència el lloc que pertoca a la Bruixa? És la Bruixa un estendard vàlid per a representar als oprimits? 

La major part de vegades en què als mitjans i als canals de difusió d’àmbit general es parla de la Bruixeria des d’un punt de vista antropològic o històric, sovint tot sembla fer referència al fenomen de la Cacera: el públic general ha après, o se l’ha educat, a identificar la Bruixeria amb la persecució sistemàtica d’individus (majoritàriament dones de classe social humil) que va tenir lloc a l’Europa de finals de l’Edat Mitjana i principis de l’Edat Moderna. Això ha creat en les ments del públic general una imatge despullada de tot misticisme i màgia: la bruixa que se’ns presenta als museus i a les fires, a les recreacions, i al discurs social actual, sembla ignorar molt sovint l’origen del concepte, la construcció prèvia del relat, i la influència posterior que aquest fet traumàtic han tingut en el nostre imaginari.  

Les bruixes s’equiparen, automàticament, a aquelles persones perseguides injustament pel poder o l’església, identificant-les amb caps de turc en moments crítics, persones qui han esdevingut la víctima expiatòria dels pecats i les tensions socials. Però aquesta imatge de la Bruixa és sesgada, parcial, incerta: la Bruixa i el bruixot (finalment, la Bruixeria) són més que la víctima, són més que l’esser perseguit, i aquesta insistència només fa que esborrar la immensa riquesa de la nostra cultura i saviesa popular.  

La Bruixeria, com sovint hem dit als nostres articles, és un constructe complex (que se’ns fa inabastable en alguns casos), però sabem que aquest troba els seus orígens en la mateixa humanitat. És una necessitat inherent de l’ésser humà el creure en la màgia, i és una necessitat humana comptar amb persones que poden crear i destruir vincles amb allò desconegut. La bruixeria és també, si fem una ullada a la seva etimologia, reflex d’una creença en allò desconegut/prohibit, un reflex de les pors i temors que porta la natura descarnada, el record atàvic d’un contacte sense intermediaris entre el món quotidià i el món ocult. La bruixeria és la capacitat d’alguns individus de transgredir fronteres, administrar la vida i la mort, aprendre els secrets de l’inefable i conèixer-los i comprendre’ls amb tota la seva força.  

Però és en el canvi de paradigma social a què assistirem a finals de l’edat mitjana, quan l’invisible, el secret dels misteris de l’existència, la capacitat d’experimentar la vida en el seu misticisme, fou deixat de banda per passar al racionalisme brutal i mermador. La bruixa és despullada de tota la seva càrrega simbòlica, mitològica, de tot el coneixement contingut en els mites i llegendes del nostre territori. I és aquesta una visió, desengelada, trista, i seca de la Bruixa la que hem heretat avui. L’altra és aquella visió infantil·litzada, que es correspon també amb la forma en què concebem la natura, la Vida i la Mort, la Màgia. La bruixa dels contes és una simple caricatura de les energies que un cop poblaren, (i poblen), la nostra terra. 

Sovint donem la culpa a la pressió clerical, la persecució religiosa, els teòlegs i demonòlegs que es regalaven escrivint mètodes de tortura i feien valer la paraula de déu per sobre de totes les coses. Evidentment, el catolicisme va fer mans i mànigues per a eradicar antigues costums paganes, vestigis de cultes mistèrics, i algunes visions màgiques de l’existència. Ara bé, cal dir que fou el racionalisme i els mètodes “científics” que sorgiren posteriorment els que malmeteren profundament la visió de la bruixeria, de la mística, de la espiritualitat. Encara avui dia estem pagant per això: hem sigut desposseïts de la nostra capacitat per obrir-nos a tota opció possible, la nostra capacitat d’experimentar i creure en allò que veiem i considerar-ho real ha sigut minvada violentament pel positivisme.  

Durant la cacera es van matar persones innocents, d’això no hi ha dubte. El poder sempre fa tot el possible per perpetuar sistemes de por i no-actuació socials, adormint-nos amb crisis aparentment més grosses i perilloses. Però, vol dir això que no hi havia bruixes de veritat? Que no hi va haver individus que sortien del seu cos a les nits, i anaven a llocs del somni? Que no va haver persones que coneixien misteris de l’existència, que podien parlar amb esperits? Que no hi havia éssers nocturns que podien malmetre collites i que cercaven les ànimes indefenses? Que no hi havia entitats fantasmals que corrien pels camins? Negar tot això taxativament dóna com a resultat la situació actual: un escepticisme desolador, la incapacitat de re-entendre el passat tal i com es pensava. 

Ara bé, com podem recuperar la visió original de la bruixa? De fet, podem? La única forma possible és aprenent moltes de les coses que s’han perdut, i oblidant també, allò que ens impossibilita comprendre-les. Cal que destruïm la capacitat de negar categòricament tot allò que no entenem amb la raó, i refugiar-nos una mica de la seva llum cegadora. Potser la Bruixa no hauria de ser vista tant com una víctima sinó com la pulsió del botxí que actua en nom de l’Invisible, potser així podríem copsar tot el seu poder, qui va ser, i qui és encara avui.  

 


CASTELLANO

La Bruja y la Revuelta: la Bruja como representación de la Resistencia

En momentos tan convulsos como este que estamos viviendo, miramos atrás para buscar consejo, y rescatamos antiguos ejemplos de valor y perseverancia. Gran parte de la sociedad identifica la Bruja con un ser perseguido y condenado por los estamentos del poder. De hecho, no es raro ver circulando camisetas y eslóganes que rezan «somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar». Pero, ¿es esto cierto? ¿Es la resistencia el lugar que corresponde a la Bruja? ¿Es la Bruja un estandarte válido para representar a los oprimidos?

La mayoría de las veces en que los medios y los canales de difusión de ámbito general hablan de la Brujería desde un punto de vista antropológico o histórico, a menudo todo parece hacer referencia al fenómeno de la Caza: el público general ha aprendido, o se lo ha educado, para identificar la Brujería con la persecución sistemática de individuos (mayoritariamente mujeres de clase social humilde) que tuvo lugar en la Europa de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Esto ha creado en las mentes del público general una imagen despojada de todo misticismo y magia: la bruja que se nos presenta en los museos y en las ferias, en las recreaciones, y en el discurso social actual, parece ignorar muy a menudo el origen del concepto, la construcción previa del relato, y la influencia posterior que este hecho traumático han tenido en nuestro imaginario.

Las brujas se equiparan, automáticamente, a aquellas personas perseguidas injustamente por el poder o la iglesia, identificándolas con cabezas de turco en momentos críticos, personas que han convertido la víctima expiatoria de los pecados y las tensiones sociales. Pero esta imagen de la Bruja es sesgada, parcial, incierta: la Bruja y el brujo (finalmente, la Brujería) son algo más que la víctima, son más que el ser perseguido, y esta insistencia sólo hace que borrar la inmensa riqueza de la nuestra cultura y sabiduría popular.

La Brujería, como a menudo hemos dicho a nuestros artículos, es un constructo complejo (que se nos hace inalcanzable en algunos casos), pero sabemos que este tiene sus orígenes en la misma humanidad. Es una necesidad inherente del ser humano el creer en la magia, y es una necesidad humana contar con personas que pueden crear y destruir vínculos con lo desconocido. La brujería es también, si echamos un vistazo a su etimología, reflejo de una creencia en lo desconocido / prohibido, un reflejo de los miedos y temores que lleva la naturaleza descarnada, el recuerdo atávico de un contacto sin intermediarios entre el mundo cotidiano y el mundo oculto. La brujería se manifiesta en la capacidad de algunos individuos de transgredir fronteras, administrar la vida y la muerte, aprender los secretos de lo inefable y conocerlos y comprenderlos con toda su fuerza.

Pero es en el cambio de paradigma social al que asistiremos a finales de la Edad Media, cuando el invisible, el secreto de los misterios de la existencia, la capacidad de experimentar la vida en su misticismo, fue dejado de lado por pasar al racionalismo brutal y mermador. La bruja es despojada de toda su carga simbólica, mitológica, de todo el conocimiento contenido en los mitos y leyendas de nuestro territorio. Y es ésta una visión triste y seca de la Bruja la que hemos heredado hoy. La otra es aquella visión infantilizada, que se corresponde también con la forma en que concebimos la naturaleza, la Vida y la Muerte, la Magia. La bruja de los cuentos es una simple caricatura de las energías que una vez poblaron, (y pueblan), nuestra tierra.

A menudo damos la culpa a la presión clerical, la persecución religiosa, los teólogos y demonòlegs que se regalaban escribiendo métodos de tortura y hacían valer la palabra de dios por encima de todas las cosas. Evidentemente, el catolicismo hizo lo imposible para erradicar antiguas costumbres paganas, vestigios de cultos mistéricos, y algunas visiones mágicas de la existencia. Ahora bien, hay que decir que fue el racionalismo y los métodos «científicos» que surgieron posteriormente los que destruyeron profundamente la visión de la brujería, de la mística, de la espiritualidad. Aún hoy en día estamos pagando por ello: hemos sido despojados de nuestra capacidad para abrirnos a toda opción posible, nuestra capacidad de experimentar y creer en lo que vemos y considerarlo real ha sido mermada violentamente por el positivismo.

Durante la cacería se mataron personas inocentes, de eso no hay duda. El poder siempre hace todo lo posible para perpetuar sistemas de miedo y no-actuación sociales, durmiéndose con crisis aparentemente más grandes y peligrosas. Pero, quiere decir esto que no había brujas de verdad? ¿Acaso no hubo individuos que salían de su cuerpo por las noches, e iban a lugares del sueño? ¿Acaso no hubo personas que conocían misterios de la existencia, que podían hablar con espíritus? ¿Acaso no había seres nocturnos que podían dañar cosechas y que buscaban las almas indefensas? ¿Acaso no había entidades fantasmales que corrían por los caminos? Negar todo ello taxativamente da como resultado la situación actual: un escepticismo desolador, la incapacidad de re-entender el pasado tal y como se pensaba.

Ahora bien, ¿cómo podemos recuperar la visión original de la bruja? De hecho, ¿podemos? La única forma posible es aprendiendo muchas de las cosas que se han perdido, y olvidando también, lo que nos imposibilita comprenderlas. Hay que destruir la capacidad de negar categóricamente todo lo que no entendemos con la razón, y refugiarse un poco de su luz cegadora. Quizás la Bruja no debería ser vista tanto como una víctima sino como la pulsión del verdugo que actúa en nombre del Invisible, tal vez así podríamos captar todo su poder, quien fue, y quien es todavía hoy.

 

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s