El Mirall Màgic / El Espejo Mágico

MermaidMirror

CATALÀ / CASTELLANO :

CATALÀ

Tot i haver estat present des de l’antiguitat en l’inventari de les eines màgiques de diferents tradicions, en l’actualitat el mirall sembla haver caigut en desús com a tal. Se’n conserva memòria a través de contes populars com La Blancaneus o La Bella i la Bèstia, que l’associen a efectes considerats fantàstics i, per tant, desterrats automàticament de les possibilitats de la pràctica.

L’ús de miralls en contexts màgics es perd en el temps, quan el reflex es cercava en la superfície de les aigües tranquil·les, la pedra polida o el metall brunyit. En la tradició Europea el veurem sovint associat a la figura de les sirenes i altres personatges feèrics vinculats al mite de Melusina[1]. Una primera lectura de la presència d’aquest element en mans d’aquestes entitats ens parla del mirall i la pinta com a símbols de la vanitat femenina. Tanmateix, així com la pinta té relació amb el filat del destí, el mirall funciona com a recordatori del vincle amb les aigües que caracteritza aquestes figures. Més endavant, el mirall passarà a representar-se en mans de dimonis i bruixes -hereus, en part, del folklore antigament associat a les fades-, que l’empren com a forma de comunicació entre ells, aquesta idea és també present en diferents processos per bruixeria.

Tal com les aigües, el mirall té una disposició passiva i receptora, i al mateix temps retorna una part d’allò que rep, en forma de reflex. Per aquest motiu també serà associat a la lluna, que reflexa la llum solar. La superfície del mirall és capaç de mostrar, sota determinades condicions, els dominis aquàtics i lunars; el regne de les ombres o el món dels esperits, la contrapart subtil del món que coneixem, i de la nostra consciència.

D’aquest vincle amb els esperits i el doble deriven algunes de les creences que encara romanen en el pensament popular, com ara el mal derivat del trencament d’un mirall en el que som reflectits, en comportar un dany a la nostra pròpia part subtil (l’ànima, o el doble). Una altra pràctica que es manté es la de tapar els miralls d’una casa en la que es troba un moribund, o en la que algú ha mort, per tal d’evitar que l’ànima, debilitat o trencat el vincle amb el cos, quedi atrapada en ells. Aquestes creences impliquen anar més enllà de la imatge popularitzada del mirall màgic com a eina exclusiva de clarividència, assenyalant la capacitat de manipular a través del reflex el doble subtil de les realitats que volem afectar,  d’una banda, i mostrant la funció del mirall com a contenidor d’esperits, d’altre.

El terme “especular”  – derivat d’speculum, mirall-  fa referència a l’acte d’observar el moviment relatiu dels cossos celestes, i ha quedat com una forma d’apropar-nos al coneixement de tot allò que no pot ésser observat directament.   A través del mirall podem abastar el coneixement que l’ull, per sí mateix, no es capaç de captar. Però tant el mirall com el coneixement obtingut a través de la seva observació, sempre ha tingut un component ambigu.

En retornar la imatge invertida, el mirall revela una visió alternativa a la pròpia. Tal com succeeix amb la polaritat establerta entre el somni i la vigília, el reflex dins del mirall i allò que es reflecteix trobant-se fora d’ell, rivalitzen en el pensament dualista com candidats a ésser identificats amb la “veritat”. Així, en la tradició occidental, el mirall ha estat sovint un símbol de l’aproximació a la realitat última, a la font original disgregada en la multiplicitat de la creació que la reflexa.  Tanmateix, el mirall també ha estat considerat un engany demoníac, un instrument incapaç d’emular de forma perfecte el model original, o que el deforma segons els interessos dels poders que s’hi vinculen per tal d’errar els nostres camins.

En ésser sovint  preferent per a l’ésser humà, el nostre sentit de la vista ha estat sobreexplotat per part dels mitjans de condicionament de la societat contemporània. La nostra percepció visual ha estat segrestada, dirigida i canalitzada cap a unes respostes mentals, emocionals i de conducta concretes. Avui en dia, el reflex que ens torna el mirall, convertit en un objecte anodí, no sembla sinó la resposta passiva d’un objecte dominat per la tècnica fa molt de temps, despullat de tot misteri. Els miralls ens tornen un únic fantasma mut, el de la imatge amb la que, des de la infància, hem associat al nostre ego o personalitat conscient. La lectura immediata que fem del nostre reflex es, doncs, una confirmació de la nostra identitat – i una conseqüent negació de l’alteritat-, reforçant així la nostra màscara més superficial. D’aquesta manera, l’instrument d’una potencial expansió de la consciència s’ha transformat en un pany que ens reté en l’angoixant gàbia de la repetició condicionada.

Els camins contracorrent, no ens conviden a una fugida vers el passat amb l’ànim de mimetitzar costums i creences obsoletes, sinó que ens duen a qüestionar les estructures de la realitat consensuada pel temps, la cultura i la societat en les que participem. Part d’aquesta tasca consisteix en diferenciar entre formes i essències, entre allò que és mutable i el que rau en el fons, per tal que aquesta vitalitat o poder subjacent no quedi estancat i trobi les formes d’expressió o manifestació més adients en correspondència a les nostres vertaderes necessitats o la voluntat profunda. Quan, des d’aquesta perspectiva, tornem sostenir un mirall entre les nostres mans, resulta inevitable preguntar-nos què és el que estem mirant, i què és el que estem veient.

Trobant-nos amb els nostres ulls més enllà de les interpretacions infoses pels nostres patrons culturals, qüestionem la suposada neutralitat del mirall, però també la de la nostra mirada. Fent evident la presència d’una intermediació, copsem la fragilitat del constructe d’una realitat objectiva i autosuficient, admetent la simultaneïtat de vàries respostes al fet de “veure”, com a acte principal de projecció vers el món que ens envolta per tal d’obtenir-ne coneixement. D’aquesta manera el mirall recupera la seva funció com a llindar, suportant físicament un joc perceptiu que sitúa la nostre consciència precisament allà on ens cal per a la pràctica de la bruixeria: els límits de la percepció ordinària, restringida i condicionada per les exigències i expectatives de la personalitat i la  quotidianitat diürna.

Les aplicacions operatives del mirall, com eina màgica, son extenses i variades, i van més enllà dels seus usos folklòrics com a objecte protector i propiciatori o com a component en la fabricació de talismans més elaborats. Emprat amb coneixement i comprensió de les seves facetes més pregones, el mirall en context ritual té la propietat de potenciar els efectes de la conjuració i la clarividència, i pot jugar un paper clau en la comunicació amb esperits i potències, així com en iniciacions i ritus de pas.

Donat el tarannà pràctic de les Jornades del Gremi, al taller del proper 19 de maig presentarem algunes de les aplicacions senzilles i pragmàtiques del mirall com objecte màgic (per protecció, atracció, neteja…), però també donarem algunes idees per a la experimentació en àmbits més compromesos de l’experiència màgica.

NOTES:

[1] A la tradició medieval europea, les fades, com entitats femenines d’origen pagà, apareixen sovint vinculades a l’aigua, ja sigui de fonts, rius o estanys, i aquesta imatge s’imprimirà sobre el mite de la sirena com a criatura marina. La figura feèrica per excel·lència del període serà la fada Melusina, que revela la seva vertadera natura precisament en contacte amb les aigües (la transformació, en la que la donzella recupera la seva cua de serp, té lloc un dia a la setmana, però normalment coincideix amb el moment en el que s’està banyant). D’altra banda, segons els estudis de Claude Lecouteux, aquestes fades son també una representació del doble, o esperit tutelar, vinculades a les nocions de somni, fantasma i destí.


CASTELLANO

A pesar de haber estado presente desde la antigüedad en el inventario de las herramientas mágicas, en la actualidad el espejo parece haber caído en desuso como tal. Se conserva su memoria a través de cuentos populares como Blancanieves o La Bella y la Bestia, que lo asocian a efectos considerados fantásticos y, por lo tanto, desterrados automáticamente de las posibilidades de la práctica.

El uso de espejos en contextos mágicos se pierde en el tiempo, cuando el reflejo se buscaba en la superficie de las aguas quietas, la piedra pulida o el metal bruñido. En la tradición europea lo veremos a menudo asociado a la figura de las sirenas y otros personajes feéricos vinculados al mito de Melusina[1]. Una primera lectura de la presencia de este elemento en manos de estas entidades nos habla del espejo y el peine como símbolos de la vanidad femenina. Sin embargo, así como el peine guarda relación con el hilado del destino, el espejo funciona como recordatorio del vínculo con las aguas que caracteriza a estas figuras. Más adelante, el espejo pasará a representarse en manos de demonios y brujas – herederos, en parte, del folklore antiguamente asociado a las hadas-, quienes lo usan como forma de comunicación entre ellos. Esta idea también aparece en diferentes procesos por brujería.

Tal como las aguas, el espejo tiene una disposición pasiva y receptora, y al mismo tiempo devuelve una parte de aquello que recibe, en forma de reflejo. Por este motivo también se asociará a la Luna, que refleja la luz solar. La superficie del espejo es capaz de mostrar, bajo determinadas condiciones, los dominios acuáticos y lunares: el reino de las sombras o el mundo de los espíritus, la contraparte sutil del mundo que conocemos, y de nuestra consciencia.

De este vínculo con los espíritus y el doble proceden algunas de las creencias que aún permanecen en el pensamiento popular, como por ejemplo el mal derivado de la rotura de un espejo en el que nos reflejamos, al comportar un daño a nuestra propia parte sutil (el alma, o el doble). Otra práctica que se mantiene es la de cubrir los espejos de una casa en la que se halla un moribundo, o en la que ha muerto alguien, con el fin de evitar que el alma, debilitado o roto el vínculo con el cuerpo, quede atrapada en ellos. Estas creencias implican ir más allá de la imagen popularizada del espejo mágico como herramienta exclusiva de clarividencia, señalando por un lado la capacidad de manipular a través del reflejo el doble sutil de las realidades que se quieren afectar, y mostrando por otro la función del espejo como contenedor de espíritus.

El término “especular” – derivado del latín speculum, espejo- hace referencia al acto de observar el movimiento relativo de los cuerpos celestes con la ayuda del espejo, y ha permanecido como una forma de acercarnos al conocimiento de todo aquello que no puede ser directamente observado. Por medio del espejo podemos alcanzar el conocimiento que el ojo, por sí mismo, no es capaz de captar. Sin embargo, tanto el espejo como el conocimiento obtenido a través de su observación siempre ha tenido un componente ambiguo.

Al devolver la imagen invertida, el espejo revela una visión alternativa a la propia. Tal como sucede con la polaridad establecida entre el sueño y la vigilia, el reflejo dentro del espejo y aquello que se refleja encontrándose fuera de él, rivalizan en el pensamiento dualista como candidatos a ser identificados con la “verdad”. Así, en la tradición occidental, el espejo ha sido a menudo un símbolo de aproximación a la realidad última, a la fuente original disgregada en la multiplicidad de la creación que la refleja. No obstante, el espejo también ha sido considerado un artificio del engaño diabólico, un instrumento incapaz de emular de forma perfecta el modelo original, o deformándolo según los intereses de los poderes que se vinculan a él con el fin de errar nuestros caminos.

Al ser preferente para el ser humano, nuestro sentido de la vista ha sido sobreexplotado por parte de los medios de condicionamiento de la sociedad contemporánea. Nuestra percepción visual ha sido secuestrada, dirigida y canalizada hacia unas respuestas mentales, emocionales y de conducta concretas. Hoy en día, el reflejo que nos devuelve el espejo, convertido en un objeto anodino, no parece otra cosa que la respuesta pasiva de un objeto dominado por la técnica desde hace mucho tiempo, despojado de todo misterio. Los espejos nos devuelven un único fantasma mudo, el de la imagen con la que, desde la infancia, hemos asociado a nuestro ego o personalidad consciente. La lectura inmediata que hacemos de nuestro reflejo es, pues, una confirmación de nuestra identidad – y una consecuente negación de la alteridad-, reforzando así nuestra máscara más superficial. De este modo, el instrumento de una potencial expansión de la conciencia se ha transformado en un candado que nos retiene en la angustiante jaula de la repetición condicionada.

Los caminos contracorriente no nos invitan a una huida al pasado con el ánimo de mimetizar costumbres y creencias obsoletas, sino que nos llevan a cuestionar las estructuras de la realidad consensuada por el tiempo, la cultura y la sociedad en las que participamos. Parte de esta tarea consiste en diferenciar entre formas i esencias, entre aquello que es mutable y lo que yace en el fondo, con el fin que esta vitalidad o poder subyacente no quede estancado y encuentre las formas de expresión o manifestación más adecuadas en correspondencia con nuestras auténticas necesidades o la voluntad profunda. Cuando, desde esta perspectiva, volvemos a sostener un espejo entre nuestras manos, resulta inevitable preguntarnos qué es lo que estamos mirando, y qué es lo que estamos viendo.

Encontrándonos con nuestros ojos más allá de las interpretaciones infundidas por nuestros patrones culturales, cuestionamos la supuesta neutralidad del espejo, pero también la de nuestra mirada. Haciendo evidente la presencia de una intermediación, captamos la fragilidad del constructo de una realidad objetiva y autosuficiente, admitiendo la simultaneidad de varias respuestas al hecho de “ver”, como acto principal de proyección hacia el mundo que nos rodea con el fin de obtener conocimiento de él. De esta forma el espejo recupera su función como umbral, sosteniendo físicamente un juego perceptivo que sitúa nuestra conciencia precisamente allí donde la necesitamos para la práctica de la brujería: los límites de la percepción ordinaria, restringida y condicionada por las exigencias y expectativas de la cotidianidad diurna.

Las aplicaciones operativas del espejo, como herramienta mágica, son extensas y variadas y van más allá de sus usos folclóricos como objeto protector y propiciatorio, o como componente en la fabricación de talismanes más elaborados. Empleado con conocimiento y comprensión de sus facetas más profundas, el espejo en contexto ritual tiene la propiedad de potenciar los efectos de la conjuración y la clarividencia, y puede jugar un papel clave en la comunicación con espíritus y potencias, así como en iniciaciones y ritos de paso.

Dado el carácter práctico de las Jornadas del Gremi, en el taller de próximo 19 de Mayo presentaremos algunas de las aplicaciones sencillas y pragmáticas del espejo como objeto mágico (para protección, atracción, limpieza…), pero también daremos algunas ideas para la experimentación en ámbitos más comprometidos de la experiencia mágica.

NOTAS:

[1] En la tradición medieval europea, las hadas, como entidades femeninas de origen pagano, aparecen a menudo vinculadas a las aguas, ya sea de fuentes ríos o lagos, y esta imagen se imprimirá sobre el mito de la sirena como criatura marina. La figura feérica por excelencia del periodo será el hada Melusina que revela su verdadera naturaleza precisamente en contacto con las aguas (la transformación, en la que la doncella recupera su cola de serpiente, se produce un día a la semana, pero normalmente coincide con el momento en el que se está bañando). Por otra parte, según los estudios de Claude Lecouteux, estas hadas son también una representación del doble, o espíritu tutelar, vinculadas a las nociones de sueño, fantasma y destino.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s