Ressenya exposició “Se’n Parlave i n’hi havie” // Reseña de la exposición “Se’n Parlave i n’hi havie”

cartell bruixeria eco (1)
Cartell de l’exposició

CATALÀ // CASTELLANO

CATALÀ:

Se’n parlave i n’hi havie

El passat 13 de març l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu presentà la exposició “Se’n Parlave i n’hi havie. Bruixería a les terres de Ponent i Pirineu”, la qual està previst que recorri els museus de la Xarxa  de Museus de les terres de Lleida i Aran en els propers dos anys.

Aquesta exposició, de format reduït però extensa en continguts, mostra els resultats de les investigacions entorn el fenomen de la bruixeria i la seva persecució al Pirineu i les terres de Ponent, així com els seus ecos i relectures al llarg del temps, realitzades entre 2015 i 2017 i coordinades per Pau Castell.

El pes de la exposició recau en els encerts del discurs, articulat a través de diferents àmbits, que trenca amb els prejudicis, tòpics i reduccionismes usualment explotats a l’hora de tractar el tema de la bruixeria, la qual cosa constitueix una autèntica novetat en aquest tipus de mostres. Es d’agrair, així mateix, que els responsables hagin tingut cura d’adaptar els continguts al públic familiar i les escoles, amb una excel·lent proposta d’activitats educatives destinades als infants.

El recorregut de la exposició s’inicia amb l’establiment del crim de la bruixeria a Europa, amb les Ordinacions de les Valls d’Àneu el 1424. Es tracta d’una nova tipologia criminal sorgida de la fusió i reformulació de tradicions anteriors relatives a la màgia malèfica, l’ús de metzines, l’heretgia, la demonologia i les creences en determinats esperits nocturns del folklore medieval europeu. Des de l’Edat Moderna la creença en aquest crim s’estén arreu del continent, tenint els Pirineus com a bressol.

En referència a les pràctiques de la bruixeria pirenaica, es descriu el vol de les bruixes a l’aplec, l’adoració del Boc i els elements anticristians del mateix. Així mateix veiem la cuina, i especialment la llar de foc, com a principal espai ritual domèstic.  En aquest àmbit es recullen, en àudio, la lectura de les confessions de diferents acusats de bruixeria realitzades entre 1471 i 1577 per dones, homes i infants.

La cacera de bruixes al Pirineu i a les terres de Ponent té lloc entre el segles XV i XVII, i és duta a terme principalment per tribunals locals i baronials, esperonats per la població en context de desgràcies (mortaldats, males collites). Amenaçats, els sospitosos es desplacen, fugint, cap a les planes. Es parla també de l’aparició apareixen delators de bruixes professionals, com Cosme Soler i Joan Malet, en ocasions detinguts i processats ells mateixos per suposada associació amb el diable. Després de gairebé 300 anys s’abandona progressivament aquest tractament judicial.

En referència a la persecució i sentència dels acusats de bruixeria, es puntualitza amb encert que la majoria dels judicis es van dur a terme en l’àmbit dels tribunals civils, al mateix temps que la Inquisició acostumà a adoptar una posició més escèptica i prudent. La majoria de condemnes foren a morir a la forca, però en un autèntic estat d’excepció, els mals suposadament perpetrats pels sospitosos es llegien públicament i les confessions, arrencades a força de tortures – de les que també trobem enregistraments en àudio-, alimentaven la psicosi popular i duien a noves acusacions i processos. Front aquest desvari general, aparegueren els anomenats “advocats de bruixes”, lletrats escèptics que invaliden la justificació jurídica de les persecucions, com ara Pere Gil, Pere Abella o Francesc Ferrer i Nogués.

Arran de l’estudi etnogràfic del fenomen, queda clar que la fi de la cacera de bruixes no comportà la desaparició del seu imaginari en la cultura popular. A finals del s. XIX diversos folkloristes realitzaren reculls d’aquestes creences: Ramon Violant, Francesc Maspons i Llabrós, Francesc Carreras Candi, Valeri Serra i Boldú, Cels Gomis i Mestre o Josep María Batista i Roca.

Entre les creences pervivents sobre les capacitats de les bruixes destaca la de provocar la malaltia i la mort mitjançant maleficis, metzines, atacs nocturns a les cases, i el “mal donat” a les criatures de llet. Juntament amb l’amenaça, real o percebuda, del poder de les bruixes, apareixen mètodes de protecció. En aquest apartat es trobem una mostra d’amulets (la serp salada, la pota de toixó, la pedra de llamp) i fórmules populars (llibres d’oracions emprats per exorcisme) de protecció contra la bruixa, amb recull sonor de testimonis contemporanis d’aquests usos i creences.

En el context agrícola i ramader, el poder destructor de les bruixes s’estén  també a les principals formes de suport de les famílies. D’aquesta manera podien provocar la malaltia i la mort del bestiar, fet que també comportà l’elaboració de ritus i altres mecanismes de protecció. La creença en aquesta possibilitat sobrevisqué en el temps, fet demostrat per la denúncia de bruixeria realitzada a la guàrdia civil al segle XX, així com pels els testimonis enregistrats en vídeo de pobladors de la zona.

Així mateix, s’assenyala el vincle percebut entre la bruixeria i els fenòmens atmosfèrics nocius, especialment les pedregades. Entre els mètodes de protecció emprats contra aquests poders, destaquen els esforços comunals en l’ús de conjuradors o comunidors, edificis annexes a les parròquies, o l’ús de les campanes amb finalitat de protecció. També es documenta l’ús ganivets, romaní, o oracions per enfrontar les tempestes.

En els darrers àmbits de l’exposició es parla del paper de la fama, el rumor i la sospita popular, en la cacera de bruixes, i altres persecucions efectuades dins de la comunitat. Es mostra l’acusació com a catalitzador de tensions socials fins el segle XX, de forma que la mala fama podia ser adquirida, heretada o creada deliberadament, establint “nissagues maleïdes”.

Per últim, se’ns convida a una necessària reflexió sobre les diferents relectures, més o menys interessades, dutes a terme al llarg del segle XIX i XX  tant des de l’àmbit acadèmic com per part de la cultura de les masses, entorn a la cacera de bruixes i a la bruixeria en sí. La bruixeria emprada com a símbol en el marc de reivindicacions socials, culturals o de gènere, o bé explotada pels mercat de l’entreteniment o l’anomenada medicina alternativa. En aquest context moltes de les interpretacions popularitzades s’allunyen de les descobertes efectuades en la recerca històrica i antropològica, al mateix temps que creen noves definicions de bruixeria i projecten, de forma potser distorsionada, la seva memòria i vigència.

Se’n Parlave i n’hi havie  demostra la potencia pedagògica i divulgativa que pot contenir una exposició de qualitat, tot equilibrant amb èxit el rigor acadèmic i la proximitat al públic visitant, reclamant el valor dels estudis locals en el context major de la reflexió històrica i obrint la porta a qüestionar-nos no només com entenem el nostre passat, sinó fins a quin punt aquestes lectures condicionen la nostra visió del present. En conclusió, creiem que aquesta exposició constitueix un excel·lent model de treball que s’agrairia trobar amb major freqüència en l’àmbit de la difusió acadèmica.


CASTELLANO:

El pasado 13 de marzo el Ecomuseu de les Valls d’Àneu presentó la exposición “Se’n Parlave i n’hi havie. Brujeria en las tierras de Poniente y Pirineo”, la cual se prevé que recorra los museos de la Red de museos de las tierras de Lleida y Aran en el transcurso de los próximos dos años.

Esta exposición, de formato reducido pero extensa en contenidos, muestra los resultados de las investigaciones acerca del fenómeno de la brujería y su persecución en el Pirineo y las tierras de Poniente, así como sus ecos y relecturas a lo largo del tiempo, realizadas entre 2015 y 2017 y coordinadas por Pau Castell.

El peso de la exposición recae en los aciertos de su discurso, articulado mediante diferentes ámbitos, que rompe con los prejuicios, tópicos y reduccionismos usualmente explotados al abordar el tema de la brujería, lo cual constituye una auténtica novedad en este tipo de muestras. Es de agradecer, así mismo, que los responsables de la propuesta hayan procurado adaptar los contenidos al público familiar y las escuelas, con una excelente propuesta de actividades destinadas a los menores.

El recorrido de la exposición inicia con el establecimiento del crimen de la brujería en Europa, fechado con las Ordinacions (ordenanzas) de les Valls d’Àneu en el año 1424. Se trata de una nueva tipología criminal surgida de la fusión y reformulación de tradiciones anteriores relativas a la magia maléfica, el uso de ponzoñas, la herejía, la demonología y las creencias en determinados espíritus nocturnos del folklore medieval europeo. A partir de la Edad Moderna, la creencia en este crimen, acunada en los Pirineos, se extiende por todo el continente.

En referencia a las prácticas de la brujería pirenaica, se describe el vuelo de las brujas al sabbat, la adoración del Macho Cabrío y los elementos anticristianos de este culto. Así mismo, se muestra la cocina, y concretamente el fuego del hogar, como principal espacio ritual doméstico. En este ámbito se recopila, en audio, la lectura de las confesiones de diferentes acusados de brujería, realizadas entre 1471 y 1577 por mujeres, hombres y niños.

La caza de brujas en el Pirineo y las tierras de Poniente tuvo lugar entre los siglos XV i XVII, y se llevó a cabo principalmente por tribunales locales, azuzados por la población en el contexto de desgracias (malas cosechas, mortalidades). Amenazados, los sospechosos se desplazan, huyendo, hacia los llanos. Se habla también de la aparición de delatores de brujas profesionales, como Cosme Soler y Joan Malet, en ocasiones detenidos y procesados ellos mismos por supuesta asociación con el diablo. Tras un periodo de casi 300 años se abandona progresivamente el tratamiento judicial de la brujería.

En referencia a la persecución y sentencia de los acusados por brujería, se puntualiza con acierto que la mayoría de los juicios se llevaron a cabo en el ámbito de los tribunales civiles, al mismo tiempo que la Inquisición eclesiástica solía adoptar una posición más escéptica y prudente. La mayoría de las condenas fueron a muerte en la horca, pero en un auténtico estado de excepción social, la lectura pública de los daños causados por los acusados y las confesiones, arrancadas a fuerza de tortura – de las que encontramos también registro en audio-, alimentaron la psicosis popular y llevaron a nuevas acusaciones y procesos. Ante este delirio general, aparecen los llamados “abogados de las brujas”, letrados escépticos que invalidan la justificación jurídica de las persecuciones, como Pere Gil, Pere Abella o Francesc Ferrer i Nogués.

A través del estudio etnográfico del fenómeno de la brujería, queda claro que el fin de la caza de brujas no comportó la desaparición de su imaginario asociado en la cultura popular. A finales del siglo XIX diversos folkloristas realizan recopilaciones de estas creencias: Ramon Violant, Francesc Maspons i Llabrós, Francesc Carreras Candi, Valeri Serra i Boldú, Cels Gomis i Mestre o Josep María Batista i Roca.

Entre las creencias supervivientes acerca de las capacidades de las brujas, destaca la de provocar la enfermedad y la muerte mediante maleficios, ponzoñas, ataques nocturnos a las viviendas, y las maldiciones a los lactantes.  Junto a la amenaza, real o percibida, del poder de las brujas, aparecen métodos de protección y defensa. En este apartado encontramos una muestra de amuletos y (la serpiente salada, la pata de tejón, la piedra de relámpago…) y fórmulas populares (libros de oraciones empleados en exorcismo) de protección contra la bruja, a los que se suma una recopilación sonora de testimonios contemporáneos de estos usos y creencias.

En el contexto agrícola y ganadero, el poder destructor de las brujas se extiende también a las principales formas de sustento de las familias. De esta manera podían provocar la enfermedad y la muerte del ganado, hechos que también comportaban la elaboración de rituales y otros mecanismos de protección. La creencia en esta posibilidad sobrevive en el tiempo, hecho demostrado por la denuncia por brujería realizada ante la guardia civil en el siglo XX, y los testimonios registrados en video al respecto de varios habitantes de la zona.

Así mismo, se señala el vínculo entre las acciones atribuidas a las brujas y los fenómenos atmosféricos dañinos, especialmente los granizos. Entre los métodos empleados contra estos poderes, destacan los esfuerzos comunitarios en el uso de los conjuradores o comunidors, edificios anexos a las parroquias, o el uso de las campanas con fines de defensa. También se documenta el uso de cuchillos, romero u oraciones determinadas para enfrentar las tormentas.

En los últimos ámbitos de la exposición se habla del papel de la fama, el rumor y la sospecha popular, en la caza de brujas como en otras persecuciones realizadas en el seno de la comunidad. Se muestra la acusación como catalizador de tensiones sociales hasta el siglo XX, de forma que la mala fama podía ser adquirida, heredada o creada deliberadamente, estableciendo “estirpes malditas”.

Finalmente, se nos invita a una necesaria reflexión acerca de las diversas relecturas, más o menos interesadas, llevadas a cabo a lo largo de los siglos XIX y XX, tanto en el ámbito académico como en la cultura de masas, en relación con la caza de brujas y la brujería en sí. La brujería empleada como un símbolo en el marco de reivindicaciones sociales, culturales o de género, o bien explotada por los mercados del entretenimiento o la llamada medicina alternativa. En este contexto muchas de las interpretaciones popularizadas de la brujería se alejan de los descubrimientos realizados en la investigación histórica y antropológica actual, al mismo tiempo que crean nuevas definiciones de brujería y proyectan, de forma tal vez distorsionada, su memoria y vigencia.

Se’n Parlave i n’hi havie es una muestra de la potencia pedagógica y divulgativa que puede contener una exposición de calidad, equilibrando con éxito el rigor académico y la cercanía al público visitante, apostando por la puesta en valor de los estudios locales en el contexto mayor de la reflexión histórica, dando pie a cuestionarnos no sólo cómo entendemos nuestro pasado, sino hasta qué punto estas lecturas condicionan nuestra visión del presente. En conclusión, creemos que esta exposición es un excelente modelo de trabajo que se agradecería encontrar con mayor frecuencia en el ámbito de la difusión académica.

 

Anuncios

Agenda de Primavera – Estiu 2018 / Agenda Primavera – Verano 2018

El Gremi de l’Art està preparant un seguit d’activitats per a aquesta propera temporada que és apunt de començar. Us agraïm molt el vostre suport!

CATALÀ:

Dissabte 19 de Maig: Segona Jornada de Bruixeria

Jornada de Bruixeria2

Tal com vam fer el passat dissabte 3 de març, tornem a celebrar una jornada de Bruixeria on es duran a terme tres xerrades/tallers independents.

Lloc: Aquesta activitat tindrà lloc a Barcelona, a La Nau, Taller d’Arts Plàstiques.

Preus:

 • 1 taller: 40 euros
 • 2 tallers: 60 euros
 • 3 tallers: 80 euros

Tallers:

 • Ampolles i recipients en la Bruixeria, amb Lídia Chalaux

Per a protegir, endolcir, atreure, obrir camins, destruïr, i beneïr; l’ús de les ampolles en la Bruixeria ens ve de lluny, i en els nostres dies s’empren amb qualsevol tamany i color. Què és una ampolla de bruixa? I una gerra de mel? Aigües de guerra i de pau? I conjurs “embotellats”? Ho veurem, i en farem entenent com funcionen i què requereixen.

 • Màgia sigilítica, amb Occvlta.

Ens endinsarem en el desconegut i sempre malinterpretat món dels sigils, la seva història, i els mètodes per a crear-los en diferents escoles. Elaborarem un sigil seguint diverses tècniques, i aprendrem a diferenciar-los dels símbols i les signatures.

 • “Ars Speculum”: usos màgics del mirall, amb Laura Lleonart.

El mirall ha esdevingut un objecte quotidià, però la seva història ha estat lligada a les creences màgiques des de l’antiguitat, que encara podem intuir a través del folklore i la superstició popular. En aquest taller explorarem, més enllà de la clarividència, l’ús del mirall i altres superfícies reflectants com a eines màgiques en relació als elements, els astres, els esperits, i el doble. Així mateix, es tracta d’un taller pràctic en el que podran preparar el seu mirall per a diferents finalitats.
Per a apuntar-vos envieu un correu a gremidelart@gmail.com

Us recordem que les places són limitades!

– – – – – – – – – – – – – – – –

CASTELLANO:

Sábado 19 de Mayo: Segunda Jornada de Brujería

Tal y como hicimos el pasado sábado 3 de marzo, volvemos a celebrar una jornada de Brujería donde se llevarán a cabo tres charlas / talleres independientes.

Lugar: Esta actividad tendrá lugar en Barcelona, ​​en La Nau, Taller de Artes Plásticas.

Precios:

 • 1 taller: 40 euros
 • 2 talleres: 60 euros
 • 3 talleres: 80 euros

Talleres:

 • Botellas y recipientes en la Brujería, con Lídia Chalaux.

Para proteger, endulzar, atraer, abrir caminos, destruir, y bendecir; el uso de las botellas en la Brujería nos viene de lejos, y en nuestros días se emplean con cualquier tamaño y color. ¿Qué es una botella de bruja? ¿Y una jarra de miel? Aguas de guerra y de paz? ¿Y conjuros “embotellados”? Los veremos, y los haremos entendiendo cómo funcionan y qué requieren.

 • Magia sigilítica, con Occvlta.

Nos adentraremos en el desconocido y siempre malinterpretado mundo de los sigilos, su historia, y los métodos para crearlos siguiendo diferentes escuelas. Elaboraremos un sigilo siguiendo diversas técnicas, y aprenderemos a diferenciarlos de los símbolos y las firmas.

 • “Ars Speculum”: usos mágicos del espejo, con Laura Lleonart.

El espejo se ha convertido en un objeto cotidiano, pero su historia ha estado ligada a las creencias mágicas desde la antigüedad, que aún podemos intuir a través del folclore y la superstición populares. En este taller exploraremos, más allá de la clarividencia, el uso del espejo y otras superficies reflejantes como herramientas mágicas en relación a los elementos, los astros, los espíritus, y el doble. Asimismo, se trata de un taller práctico en el que se podrán preparar espejos para diferentes fines.

Para apuntaros enviad un mensaje a gremidelart@gmail.com

¡Se recuerda que las plazas son limitadas!


Divendres 20, dissabte 21, i diumenge 22 de juliol: 4t Seminari de Bruixeria Tradicional: Herbalisme en la Màgia i la Bruixeria.

4t Seminari

De nou tornem a celebrar un seminari de bruixeria que versa sobre el món vegetal. A diferència de les edicions anteriors, aquest serà el primer cop que celebrarem un seminari de tres dies, donat que hem decidit aprofitar al màxim les possibilitats del territori on es durà a terme, així com establir unes dinàmiques relaxades i agradables. Amb tot, aquells que així ho desitgin podran reduir la seva estada a dos dies.

Lloc: Aquesta activitat tindrà lloc a Altron, al Pallars Sobirà (Pirineu de Lleida).

Preus:

 • 2 dies: 180 euros (allotjament inclòs)
 • 3 dies: 230 euros (allotjament inclòs)

Activitats:

 • Panakèia: éssers vegetals i curació, amb Anaïs Estrems
 • Dominació amb l’ajut dels esperits del camí vírid, amb Lídia Chalaux
 • Lamiarum Unguenta: l’ungüent bruixat, teoria i pràctica, amb Occvlta
 • Els esperits al regne vegetal, culte arbori, amb Laura Lleonart
 • Sortides i activitats nocturnes.

Horari:

Divendres 20 Dissabte 21 Diumenge 22
Matí Dominació Ajut Esperits Esperits Regne Vegetal
Tarda Panakèia Lamiarum Unguenta Reflexions i posada en comú
Nit Dominació Ajut Esperits Lamiarum Unguenta

Rebreu més informació ben aviat!

 

Per a apuntar-vos envieu un correu a gremidelart@gmail.com

Us recordem que les places són limitades!


– – – – – – – – – – – – – – – –

CASTELLANO:

Viernes 20, sábado 21, y domingo 22 de julio: 4º Seminario de Brujería Tradicional: Herbalismo en la Magia y la Hechicería.

De nuevo volvemos a celebrar un seminario de Brujería que versa sobre el mundo vegetal. A diferencia de las ediciones anteriores, este será la primera vez que celebraremos un seminario de tres días, dado que hemos decidido aprovechar al máximo las posibilidades del territorio donde se llevará a cabo, así como establecer unas dinámicas relajadas y agradables. Con todo, aquellos que así lo deseen podrán reducir su estancia de tres a dos días.

Lugar: Esta actividad tendrá lugar en Altron, en el Pallars Sobirà (Pirineo de Lleida).

Precios:

 • 2 días: 180 euros (alojamiento incluido)
 • 3 días: 230 euros (alojamiento incluido)

Actividades:

 • Panakèia: seres vegetales y curación, con Anaïs Estrems
 • Dominación con la ayuda de los espíritus del camino viridis, con Lídia Chalaux
 • Lamiarum ungüentos: el ungüento brujas, teoría y práctica, con Occvlta
 • Los espíritus en el reino vegetal, culto arbóreo, con Laura Lleonart
 • Salidas y actividades nocturnas.

Horario:

Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22
Mañana Dominación Ayuda Espíritus Espíritus Reino Vegetal
Tarde Panakèia Lamiarum Unguenta Reflexiones y puesta en común
Noche Dominación Ayuda Espíritus Lamiarum Unguenta

Os haremos llegar más información muy pronto.

Para inscripciones, enviad un mensaje a gremidelart@gmail.com

¡Os recordamos que las plazas son limitadas!

 

Inauguració de “Se’n parlave i n’hi havie”, l’exposició sobre Bruixeria a les terres de Ponent i Pirineu – Inauguración de “Se’n parlave i n’hi havie”, la exposición sobre Brujería en las tierras de Ponent y Pirineo

cartell bruixeria eco (1)
Cartell de l’exposició

CATALÀ:

El proper dimarts 13 de març s’inaugura l’exposició itinerant sobre Bruixeria a les terres de Ponent i Pirineu que s’anomenarà “Se’n parlave i n’hi havie”, fent referència a una d’aquelles expressions que es deien als pobles quan s’inquiria sobre la presència de bruixes a territoris lleidatans. El punt d’inici d’aquesta exposició serà l’Ecomuseu d’Esterri d’Àneu, un lloc molt representatiu en aquest fenòmen, ja que fou en aquella població on es va dur a terme la primera legislació de caire civil per a prohibir la Bruixeria, present al Llibre de Costums i Ordinacions de les Valls d’Àneu, de 1424. Un text on se’ns narra que les bruixes “van de nit ab les bruixes al boc de Biterna e aquell prenen per senyor, fent-li homenatge, renegant lo nom de Déu, anant de nit, llevant los infants petits del costat de llurs mares, e aquells maten, donen gatirnons o buxols, donen metzines en diverses maneres”, i que tot i haver passat  molt desapercebut a nivell europeu i haver sigut ignorat en el conjunt de la història de la cacera de bruixes, mereix ésser reconegut per la seva rellevància.

L’exposició, coordinada per l’historiador Pau Castell, combinarà aspectes històrics de la Bruixeria, com ara els judicis duts a terme al Pallars o la creació del constructe de la bruixa i el bruixot, amb el llegat etnològic que aquest fenòmen ha tingut al territori, el qual, per les peculiaritats de la seva origrafia i l’estil de vida de la zona de muntanya, es mantingué inalterat fins a mitjan del segle XX.

Així doncs, “Se’n parlave i n’hi havie” restarà a l’Ecomuseu d’Esterri d’Àneu des del dimarts 13 de març fins al dia 7 de maig, moment en el qual començarà a itinerar pels centres que formen part de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran.


CASTELLANO:

El próximo martes 13 de marzo se inaugura la exposición itinerante sobre Brujería en las tierras de Ponent y Pirineo que se llamará “Se’n parlave i n’hi havie” (‘se hablaba de ello, y los/las habían’), haciendo referencia a una de esas expresiones que se decían en los pueblos cuando se inquiría sobre la presencia de brujas en territorios leridanos. El punto de inicio de esta exposición será el Ecomuseu de Esterri d’Àneu, un lugar muy representativo en este fenómeno, ya que fue en aquella población fue donde se conformó la primera legislación de tipo civil para prohibir la Brujería, presente en elLlibre de Costums i Ordinacions de les Valls d’Àneu, de 1424. Un texto donde se nos narra que las brujas “van de noche con las brujas al Boque (cabrón) de Biterna y aquel toman por señor, haciéndole homenaje, renegando el nombre de Dios, yendo de noche, quitando los niños pequeños del lado de sus madres, y aquellos matan, dándoles gatirnons o buxols, y les dan venenos en varias maneras “, que a pesar de haber pasado muy desapercibido a nivel europeo y haber sido ignorado en el conjunto de la historia de la caza de brujas, merece ser reconocido por su relevancia.

La exposición, coordinada por el historiador Pau Castell, combinará aspectos históricos de la Brujería, como los juicios llevados a cabo en el Pallars o la creación del constructo de la bruja y el brujo, con el legado etnológico que este fenómeno ha tenido en territorio, el cual, por las peculiaridades de su orografía y el estilo de vida de la zona de montaña, se mantuvo inalterado hasta mediados del siglo XX.

Así pues, “Se’n parlave i n’hi havie” permanecerá en el Ecomuseu de Esterri d’Àneu desde el martes 13 de marzo hasta el día 7 de mayo, momento en el que comenzará a itinerar por los centros que forman parte de la Red de Museos de las Tierras de Lleida y Aran.

Més informació / Más información:

Facebook Ecomuseu de les Valls d’Àneu

Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran

 

Contacte amb els Esperits – Contacto con los Espíritus

aliats

Sense una relació profunda i personal amb els Esperits, sota forma d’aliats, esperits ancestrals, amants feèrics, familiars, etc… no hi ha bruixeria possible. En una època com aquesta, tenyida de consignes newage i pseudo-xamanisme on val tot, els esperits son vistos com a mers arquetips. Figures senzilles, comprensibles, de significat unívoc i fàcil d’estructurar amb els que es treballa per la millora personal. Però – i això ho ben sabien els antics- els esperits són tant reals com nosaltres, i mentre els continuem percebent d’aquesta manera errònia ens quedarem en un nivell de treball simplement mental, on el nostre ego tindrà més pes del que hauria de ser-li concedit.

Ells es troben al cor de tota tradició espiritual, de tots els camins que ens retornen a l’inici, de tota pràctica de bruixeria real. Ens remetrem a la famosa cita de Joan Amades al seu Bruixes i Bruixots (E. Mèdol), on comenta que, per als “primitius”, “totes les coses i tots els fets que es produïen de manera convenient a l’interès humà, eren produïts pels bons esperits; feien créixer els vegetals, fecundaven els animals, provocaven els fenòmens de la pluja quan era convenient per a les pastures, ajudaven en les caceres… mentre que els fets perjudicials per a l’home: malalties, pèrdua de collites, epidèmies al ramat, caceres difícils… eren obra dels esperits malignes. De manera que al voltant d’aquest món d’esperits es varen crear procediments per tal de tractar amb ells. Mitjançant nombroses i variades pràctiques i imprecacions, emeses molts cops sota forma de cançó, s’aconseguia atreure als esperits bons i allunyar als dolents; fer més valuosa l’acció dels primers i fer ineficaç la dels segons, així com posar-los en guerra entre ells per a obtenir la victòria dels esperits positius. El tracte amb aquest món invisible va crear un vast sistema d’usos i pràctiques conegudes com màgia.”

Els esperits, aquestes forces i poders antics i perpetus són de vital importància avui en dia, ja que hem perdut els Misteris, hem perdut la veneració sincera a la Terra, i som immersos en una societat que ret culte a l’ego i al poder, en una cultura que es considera totalment desconnectada de l’entorn natural. Els esperits són importants perquè actuen com a mediadors de les potències i coneixements que serven, aquí i ara. En somnis, en vols, en passejades físiques per la natura… Són plenament actius en la transmissió de les antigues creences i són els últims iniciadors, ja que són els guardians de la veritable iniciació als Misteris. Són absolutament necessaris per a que les nostres pràctiques tinguin aquesta dimensió de transformació profunda en tots els àmbits de la nostra percepció i, per tant, de la nostra vida.

No puc deixar de remarcar que no són a la nostra disposició per ajudar-nos en tot el que ens cal, o per anar “d’aventures” per l’Altre Món… tenen una agenda pròpia i ens reclamen sortir d’aquesta visió androcèntrica i preguntar “què puc fer jo per ajudar-vos a vosaltres?” Aquesta es la simbiosi que donarà pas al renaixement de l’ecologia espiritual. Quelcom, sens dubte, molt més enllà de les gastades afirmacions al peu de fotos de paisatges idealitzats a les xarxes socials. Reforjant la nostra relació amb ells podrem tornar a enfortir la nostra relació amb la Terra i els seus habitants.

Com ens preparem per a entrar en contacte amb ells? Com ens posem en relació amb ells? Com els podem honorar? Com podem treballar amb ells de manera conscient? Com podem recrear aquest vincle -si ells accepten- i submergir-nos poc a poc en els Misteris? De tot això en parlarem  -amb metodologia i pràctiques- en el taller de Contacte amb els Esperits dins de la  Jornada de Bruixeria Tradicional que se celebrarà a Barcelona el dissabte 3 de març de 2018. Més informació a aquest enllaç.

 


 

Sin una relación profunda y personal con los Espíritus, bajo las formas de aliados, espíritus ancestrales, amantes feéricos, familiares, etc. no hay brujería posible. En una época como ésta, teñida de consignas newage y pseudo-chamanismo en la que todo vale, los espíritus son percibidos como meros arquetipos; figuras ligeras, sencillas, de significado unívoco y fácil de estructurar, con los que se trabaja para la mejora personal. Sin embargo – y esto lo sabían los antiguos- los espíritus son tan reales como nosotros y mientras los sigamos percibiendo de esta manera errónea, nos quedaremos en un nivel de trabajo simplemente mental, en el que nuestro ego tendrá más peso del que debiera serle concedido.

Ellos se encuentran en el corazón de toda tradición espiritual, de todos los caminos que retornan al inicio, de toda práctica de brujería. Nos remitiremos a la famosa cita de Joan Amades en su obra Bruixes i Bruixots (E. Mèdol), en la que nos comenta que para los “primitivos”, “todas las cosas y todos los hechos que se producían de modo conveniente al interés humano, eran producidos por los buenos espíritus; hacían crecer los vegetales, fecundaban a los animales, provocaban los fenómenos de la lluvia cuando era necesaria para los pastos, ayudaban en las cacerías… mientras que los hechos perjudiciales para el hombre: enfermedades, pérdida de cosechas, epidemias del ganado, cacerías difíciles… eran obra de los espíritus malignos. De modo que entorno a este mundo de espíritus se crearon procedimientos con el fin de tratar con ellos. Mediante numerosas y variadas prácticas e imprecaciones emitidas en muchas ocasiones bajo la forma de canción, se conseguía atraer a los buenos espíritus y alejar a los malos; hacer más valiosa la acción de los primeros y hacer ineficaz la de los segundos, así como animar la guerra entre ellos para obtener la victoria de los espíritus positivos. El trato con este mundo invisible creó un vasto sistema de usos y prácticas conocidos como magia.”

Los espíritus, estas fuerzas y poderes antiguos y perpetuos son de crucial importancia hoy en día, ya que hemos perdido los Misterios, hemos perdido la veneración sincera a la Tierra y estamos inmersos en una sociedad que rinde culto al ego y al poder, y en una cultura que se considera totalmente desconectada del entorno natural. Los espíritus son importantes porque actúan como mediadores de las potencias y conocimientos que guardan, aquí y ahora. En sueños, en vuelos, en paseos físicos por la naturaleza… Están plenamente activos en la transmisión de las antiguas creencias y son los iniciadores últimos, ya que son los guardianes de los Misterios. Son absolutamente necesarios para que nuestras prácticas tengan esta dimensión de transformación profunda en todos los ámbitos de nuestra percepción y, por tanto, de nuestra vida.

No puedo dejar de remarcar que no están a nuestra disposición para ayudarnos en todo aquello que nos sea necesario, o para ir “de aventuras” por el Otro Mundo… Tienen una agenda propia y nos reclaman salir de nuestra visión antropocéntrica y preguntar “¿Qué puedo hacer yo por vosotros?” Ésta es la simbiosis que dará paso al renacimiento de la ecología espiritual. Algo, sin duda, mucho más allá de las afirmaciones manidas al pie de fotos idealizadas en redes sociales. Reforjando nuestra relación con ellos podemos volver a fortalecer con la Tierra y sus habitantes.

¿Cómo nos preparamos para contactar con ellos? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cómo los podemos honrar? ¿Cómo podemos trabajar con ellos de forma consciente? ¿Cómo podemos recuperar este vínculo – si ellos aceptan- y adentrarnos poco a poco en los Misterios?   Hablaremos de todo ello – con metodología y prácticas- en el taller de Contacto con el Mundo de los Espíritus dentro de la Jornada de Brujería Tradicional que se celebrará en Barcelona el sábado 3 de marzo de 2018. Más información en este enlace.

La interpretació dels somnis – La interpretación de los sueños

(c) Watts Gallery; Supplied by The Public Catalogue Foundation

¿Què són els somnis? El temps del somni s’ha considerat  una recombinació de records acumulats en la vigília, o un efecte mental de determinats estímuls físics, tanmateix els somnis també s’han entès com a font d’inspiració i coneixement, un accés a les realitats que no poden ésser copsades pels ulls amb els que la consciència contempla el món en el que s’ha de moure.

Aquesta discussió respecte a la importància del somnis i les possibilitats de seva interpretació no pot considerar-se recent, exclusiva dels pares de la psicologia com Freud o Jung, sinó que la trobem present ja en època antiga. Proba d’això es l’obra d’Artemidor Daldià, autor del s.II que en la seva obra Oneirokritiká  o  Interpretació dels somnis es fa ressò de les diferents visions que, sobre el tema, es tenien a la seva època. Ja en aquell temps el partidaris de la vessant més fisiològica del fenomen, no descartaven la possibilitat de que el somni esdevingués una via de comunicació amb allò diví, mentre que els autors més propers a la vessant transcendent no obviaven la incidència de les condicions físiques o emocionals del dorment en allò somniat.

La tradició oniromàntica era una forma d’endevinació molt estesa en època antiga. Transmesa inicialment de forma oral, la oniromància donà origen a diferents tractats d’interpretació, i aquests es reduïren sovint a taules de correspondències. Donada la complexitat a l’hora de desxifrar correctament els símbols apareguts en el somni, es feia necessària la existència de professionals de la interpretació, que acostumaven a seguir els actes públics en els que les consultes es feien freqüents (a l’entorn dels temples, en festivitats o competicions). Malgrat tot, aquest ofici i els seus practicants, potser pel seu tarannà popular, no eren gaire ben mirats.

Aquesta realitat, tocant amb la superstició, coexistia amb les supervivències dels ritus d’Incubació, procedents d’Orient, i adoptats posteriorment per la tradició cristiana. Recordava, de manera potser maldestre, una concepció d’origen encara més antic del somni com un llindar d’accés a la visió més enllà dels condicionaments conscients, un espai d’encontre amb les divinitats i el que hi havia darrere d’elles. Les respostes, tal com succeïa amb els oracles, no venien donades pel llenguatge ordinari, sinó pel llenguatge simbòlic i amalgamat propi del somni, i no només parlaven del futur, sinó també del present o el passat i, en general, de tot allò que era important però no podia ésser vist fins haver descendit al fons i a la obscuritat.

Lluny del que es pugui pensar, el saber al que s’accedia en els somnis tenia sempre un tarannà pràctic, ja que el viatge al coneixement suposa sempre una anada i una tornada. Tal com succeïa amb altres mètodes oraculars, aquest tipus d’experiències determinaven la presa de decisions personals i col·lectives de la major importància. Les pràctiques relacionades amb la incubatio – que no tenien perquè relacionar-se directament amb el somni, sinó amb l’assoliment d’altres estats de consciència a través de la quietud i el silenci-, permetien veure les arrels ocultes del món de la vigília. Mitjançant aquesta comprensió profunda i del canvi efectuat en la visió conscient, allò que era “fora de lloc” podia trobar el seu ordre en un nou context del que en resultava un “guariment” no només dels mals que afecten el cos o l’ànim, sinó més enllà de la idea mèdica que a l’actualitat tenim d’aquest concepte.

El treball oníric ens pot dur als nostres inferns on, lliures de la censura de la personalitat, podem copsar tant les necessitats que queden encobertes sota el discórrer inesgotable dels nostres temors i desigs, com les possibilitats d’experiència i creació al nostre abast. A través del somni entrem en contacte amb el món de l’invisible i aprenem el llenguatge que ens permet establir un diàleg efectiu amb els seus habitants. Però, sobretot, a través del treball oníric redescobrim i deixem espai a la nostra vida conscient per aquella dimensió de nosaltres mateixos que rau a l’ombra i que serva les claus de la manifestació màgica.

 

*Per aquells que hi estigueu interessats, us esperem al taller de Treball Oníric que se celebrarà la Jornada de Bruixeria Tradicional que se celebrarà a Barcelona el dissabte 3 de març de 2018. Més informació a aquest enllaç.

 


 

¿Qué son los sueños? El tiempo del sueño se ha considerado una recombinación de recuerdos acumulados en la vigila, o un efecto mental de determinados estímulos físicos, sin embargo, los sueños también se han entendido como una fuente de inspiración y conocimiento, un acceso a las realidades que no pueden ser captadas por los ojos con los que la conciencia contempla el mundo por el que debe moverse.

Esta discusión referente a la importancia de los sueños y las posibilidades de su interpretación no puede considerarse reciente, exclusiva de los padres de la psicología como Freud y Jung, si no que la encontramos ya presente en la Antigüedad. Pueba de ello es la obra de Artemidoro Daldiano, autor del s.II que en su escrito Oneirokritiká  o  Interpretación de los sueños se hace eco de las diferentes visiones que, sobre el tema, se tenían en su época. Ya en aquel tiempo los partidarios de la vertiente más fisiológica del fenómeno no descartaban la posibilidad de que el sueño deviniera una vía de comunicación con lo divino, mientras que los autores más cercanos a la consideración trascendente no obviaban la incidencia de las condiciones físicas o emocionales del duermiente en aquello que se soñaba.

La tradición oniromántica era una forma de adivinación muy extendida en época antigua. Trasmitida inicialmente de forma oral, la oniromancia dio origen a diferentes tratados de interpretación, que con frecuencia se vieron reducidos a tablas de correspondencias. Dada la complejidad que suponía descifrar correctamente los símbolos aparecidos en el sueño, se hacía necesaria la existencia de profesionales de la interpretación, que solían seguir de forma itinerante los actos públicos en los que las consultas se hacían frecuentes (cerca de los templos, en festividades o competiciones). A pesar de todo, este oficio y sus practicantes, tal vez por su cariz popular, no eran demasiado bien considerados.

Esta realidad, rozando en muchas ocasiones la superstición, coexistía con las supervivencias de los ritos de Incubación, procedentes de Oriente y adoptados de forma posterior por la tradición cristiana. Recordaba, tal vez de manera torpe, una concepción de origen aún más antiguo del sueño como un umbral de acceso a la visión ulterior a los condicionamientos propios de la conciencia, un espacio de encuentro con las divinidades y lo que había detrás de ellas. Las respuestas, tal como sucedía con los oráculos, no venían dadas por el lenguaje ordinario, sino por el lenguaje simbólico y acumulativo propio del sueño, y no sólo hablaban del futuro, sino también del presente o el pasado y, en general, de todo aquello que era importante pero no podía ser visto hasta haber descendido a las profundidades y la oscuridad.

Lejos de lo que se pueda pensar, sin embargo, el saber al que se accedía en los sueños tenía siempre un carácter práctico, ya que el viaje al conocimiento, para ser considerado como tal, supone siempre una ida y un regreso. Tal como sucedía con otros métodos oraculares, este tipo de experiencias determinaban la toma de decisiones personales y colectivas de la mayor importancia. Las prácticas relacionadas con la incubatio – que no tenían por qué relacionarse directamente con el sueño, sino con llegar a otros estados de conciencia a través de la quietud y el silencio-, permitían ver las raíces ocultas del mundo de la vigilia. Mediante esta comprensión profunda y el cambio que producía en la visión consciente, aquello que estaba “fuera de lugar” podía encontrar su orden en un nuevo contexto del que resultaba una “sanación” no sólo de los males que afectan el cuerpo o el ánimo, sino más allá de la idea médica que en la actualidad tenemos de este concepto.

El trabajo onírico puede llevarnos a nuestros infiernos dónde, libres de la censura de la personalidad o ego, podemos captar tanto las necesidades que quedan encubiertas bajo el discurrir incesante de nuestros temores y deseos conscientes, como las posibilidades de experiencia y creación a nuestro alcance. A través del sueño entramos en contacto con el mundo de lo invisible y aprendemos el lenguaje que nos permite establecer un diálogo efectivo con sus pobladores. Pero, sobre todo, a través del trabajo onírico redescubrimos y dejamos espacio en nuestra vida consciente a aquella dimensión de nosotros mismos que yace en la sombra y que guarda las llaves de la manifestación mágica.

* Para aquellos que estéis interesados, os esperamos en taller de Trabajo Onírico que tendrá lugar en la Jornada de Brujería Tradicional que se celebrará en Barcelona el sábado 3 de marzo de 2018. Más información en este enlace.

L’encens com a eina màgica – El incienso como herramienta mágica

IMG_6831L’encens existeix en totes les cultures, i en la majoria de les seves manifestacions més primerenques ha sigut considerat com l’aliment dels déus i esperits. Aquest s’ha emprat tradicionalment a mode d’ofrena, com a reclam per a contactar amb els esperits i els déus, per a allunyar esperits malignes, i per a motivar aparicions i estats personals alterats. Tot això ens indica que l’encens, al cap i a la fi, no és més que un altre resultat d’un sistema animista de creences, i per tant, ens resulta molt adequat a la Bruixeria, ja que des de sempre hem concebut l’encens com una entitat viva amb la qual interactuem.

Durant l’antiguitat l’encens va començar a emprar-se de forma especialitzada en el culte i adoració de les deïtats. Els antics grecs, que van ser grans mestres en la confecció de l’encens, fusionaren la seva capacitat ofertora amb la creació d’estats alterats de consciència. Exemple d’aquest tipus d’encens podria ser aquell que, segons algunes teories, les píties de Delfos haurien fet servir per a obtenir missatges oraculars. La farmacopea medieval no va deixar de fer ús dels encensos, tot i que les motivacions religioses van desaparèixer, però els seus usos apotropaics originals, com els de protecció màgica i la seva capacitat guaridora de l’esperit es van mantenir. No era pas estrany trobar receptes d’antics encensos d’efectes somnífers als herbaris medievals, rellegint els seus efectes narcòtics com a analgèsic. L’encens intoxicant dels temples passa a les esglésies i catedrals, per a purificar als feligresos i evitar la proliferació de malalties.

És molt possible que en aquell punt de la història fos quan vam començar a concebre l’encens com un “netejador espiritual”, cosa que ja indica, fins a cert punt, un canvi de mentalitat. Tot i la utilització primitiva –i innegable- de l’encens com a facilitador de la cura de les malalties del cos i l’esperit, la visió de la neteja energètica o espiritual d’un recinte mitjançant encens ens assenyala la visió de l’ésser humà viu com un individu capaç, per la seva naturalesa, d’expulsar allò maligne, que és, al cap i a la fi, allò que no podem veure o entendre. Aquesta forma de concebre la realitat no és res més que el resultat del canvi d’ordre simbòlic que es va dur a terme durant l’edat mitjana, i al qual encara avui estem sotmesos.

En la forma original de l’encens trobem unes premisses que ens remeten indiscutiblement a la màgia i la Bruixeria, sobretot en la forma amb què ens relacionem amb la matèria, i la forma amb què modifica la nostra conducta i la forma en què afecta la nostra energia i la d’allò que ens envolta. L’encens també té part d’alquímia, ja que la fragància sòlida (o semi sòlida), creada per la natura i modificada pels humans, és sublimada i perfeccionada amb l’esperit del foc, i transmutada per assumir l’estat eteri del fum. Així és com aquesta ofrena creada per l’ésser humà en el pla tangible es dirigeix a l’Altre Món, traspassant els nostres dominis, arribant allà on nosaltres no podem arribar.

I on ha quedat tot això? Què se n’ha fet d’aquest procéstransformador, del secret del seu missatge i de la interactuació de l’individu amb allò desconegut? En l’actualitat sovint emprem l’encens de forma informal, desprestigiant les formes en què els perfums ens canvien i es comuniquen amb allò que no veiem. En una situació com la present, només ens queda l’opció de recuperar l’essència d’aquests processos, d’aquestes transmutacions, i fer-les sagrades de nou.

*Per aquells que hi estigueu interessats, us esperem al taller de Secrets de l’Encens que se celebrarà la Jornada de Bruixeria Tradicional que se celebrarà a Barcelona el dissabte 3 de març de 2018. Més informació a aquest enllaç.

 


 

El incienso existe en todas las culturas, y en la mayoría de sus manifestaciones más tempranas ha sido considerado como el alimento de los dioses y espíritus. Éste se ha empleado tradicionalmente a modo de ofrenda, como reclamo para contactar con los espíritus y los dioses, para alejar espíritus malignos, y para motivar apariciones y estados trascendentales. Todo esto nos indica que el incienso, al fin y al cabo, no es más que otro resultado de un sistema animista de creencias, y por tanto, nos resulta muy adecuado en la Brujería, ya que desde siempre hemos concebido el incienso como una entidad viva con la que interactuar.

Durante la antigüedad, el incienso comenzó a emplearse de forma especializada en el culto y adoración de las deidades. Los antiguos griegos, que fueron grandes maestros en la confección deinciensos, fusionaron su capacidad como ofrenda con la creación de estados alterados de conciencia. Ejemplo de este tipo de incienso podría ser aquel que, según algunas teorías, las Pitias de Delfos habrían usado para obtener mensajes oraculares. La farmacopea medieval no dejó de hacer uso de los inciensos, aunque las motivaciones religiosas desaparecieron, pero sus usos apotropaicos originales, como los de protección mágica y sus capacidades curativas del espíritu se mantuvieron. No era raro, pues, encontrar recetas de antiguos inciensos con efectos somníferos en los herbarios medievales, en los que sus efectos narcóticos se reinterpretaban como analgésicos. El incienso intoxicante de los templos pasa a las iglesias y catedrales, para purificar a los feligreses y evitar la proliferación de enfermedades.

Es muy posible que en ese punto de la historia fuera cuando empezamos a concebir el incienso como un “limpiador espiritual”, lo que ya indica, hasta cierto punto, un cambio dementalidad. A pesar de la utilización primitiva -e innegable- del incienso como facilitador de la cura de las enfermedades del cuerpo y del espíritu, la limpieza energética o espiritual de un recinto mediante incienso nos señala la visión del ser humano vive como un individuo capaz, por su naturaleza, de expulsar lo maligno, que es, al fin y al cabo, lo que no podemos ver o entender. Esta forma de concebir la realidad no es más que el resultado del cambio de orden simbólico que se llevó a cabo durante la Edad Media, y al que todavía hoy estamos sometidos.

En la forma original del incienso encontramos unas premisas que nos remiten indiscutiblemente a la magia y la Brujería, sobre todo en la forma en la que nos relacionamos con la materia, y la forma en la cual que modifica nuestra conducta y la forma en que afecta a la nuestra energía y la de lo que nos rodea. El incienso también tiene parte de alquimia, ya que la fragancia sólida (o semi sólida), creada por la naturaleza y modificada por los humanos, es sublimada y perfeccionada con el espíritu del fuego, y transmutada para asumir el estado etéreo del humo. Así es como esta ofrenda creada por el ser humano en el plano tangible se dirige al Otro Mundo, traspasando nuestros dominios, llegando allí donde nosotros no podemos llegar.

¿Y dónde ha quedado todo esto? ¿Qué ha sido de este proceso transformador, del secreto de su mensaje y de la interactuación del individuo con lo desconocido? En la actualidad a menudo empleamos el incienso de forma informal, desprestigiando las formas en que los perfumes nos cambian y se comunican con lo que no vemos. En una situación como la presente, sólo nos queda la opción de recuperar la esencia de estos procesos, de estas transmutaciones, y hacerlas sagradas de nuevo.

* Para aquellos que estéis interesados, os esperamos en taller de Secretos del Incienso que tendrá lugar en la Jornada de Brujería Tradicional que se celebrará en Barcelona el sábado 3 de marzo de 2018. Más información en este enlace.

Temps, presència i (des)aprenentatge // Tiempo, presencia y (des)aprendizaje

CATALÀ:

Temps, presència i (des)aprenentatge

Per bé que sigui difícil d’explicar i, de vegades, fins i tot de creure, l’aprenentatge es realitza en comunitat. De la mà del temps i les circumstàncies personals, adoptem i ens desfem de màscares i aprofundim en el coneixement del món i de nosaltres mateixos.  Mai no sabem del cert a qui trobarem, o retrobarem, en la nostra recerca, ni en quines condicions, però hauríem de veure en cada persona que apareix a l’escenari de la nostre vida un mirall humà. A cada pas, rebem un recolzament tàcit, encara en el desacord, d’aquells que transiten el mateix tipus de viaranys i enfronten, han enfrontat o enfrontaran situacions similars. En ocasions també d’ells rebem les lliçons més difícils; ferides que trigaran a tancar i que potser sigui difícil desinfectar, però que, malgrat tot, curen i deixen un senyal que, amb els anys, serà una mostra d’allò que hem après i, sobretot, d’allò que hem après a transcendir.

2016JG8181

El temps és el nostre gran aliat en la recerca. El seu pas no converteix tan sols cada segon en un tresor més valuós, sinó que va netejant els nostres sentits interns de tal manera que esdevenim capaços d’apreciar cada vegada millor allò invisible que ens envolta i ens confessa a cau d’orella secrets que en els nostres inicis ni tan sols imaginàvem que podien existir.  Mai no sabem amb què ens sorprendrà però, sempre que entreguem la nostre atenció a canvi, el temps ens durà quelcom del que val la pena d’aprendre, incloent la nostra pròpia i definitiva mort. Molt abans que això succeeixi, però, passaran les estacions i les marees, les bones i les males collites que sovint només adquireixen sentit – o ens permeten que els imposem un- des de la distància que ens és concedida pel temps i, de forma secundària, per la nostra capacitat de reflexió.

La bruixeria intensifica les nostres vides. Malgrat que sovint es parli de morts i renaixements, potser el símil més adient seria parlar de perdre’s i retrobar-se. De la mà del temps coneixem les trampes en les que caiem, més nostres que no pas d’altri, i també aprenem maneres de rescatar-nos, de tornar més forts i més savis després de cada necessària immersió als nostres inferns personals. Part de la nostra tasca consisteix en identificar el moment en que les coses comencen a canviar en nosaltres i obrim les portes a antics dimonis disposats a dur-nos amb ells. Quan els seguim – no poques vegades seria el més convenient- una part de nosaltres es veu obligada a despertar de l’ensopiment en el que havia caigut per causa de la nostra desídia, i potser escull el camí més llarg per a la tornada, aprofitant el viatge per regalar-nos importants ensenyances. D’aquesta manera, entre aquests extraviaments i retrobaments, anem refent-nos capa a capa des del centre, i generant una forma externa – perceptible per altres- en concordança amb el que ens crema per dins.

Aquestes lliçons no poden ser compartides de forma objectiva, no admeten una veu que dicti, ni mans que prenguin apunts. No es així com funciona. Potser ni tan sols haurien d’anomenar-les lliçons. De la mateixa manera que el temps i les circumstàncies donen forma als anells de creixement en el tronc d’un arbre, o els estrats en el cor d’una muntanya, les experiències que vivim, el que aquestes descobreixen de nosaltres, i el resultat d’aquest encreuament repetit en el temps, queden impregnades en la nostra presència, en la totalitat del nostre ésser. Les paraules poden tenir un gran poder, que dependrà del seu receptor. La presència – que acostuma a funcionar sense necessitat de mots, i que malauradament de vegades no té més opció que contradir-los- és una força subtil però poderosa, molt més difícil de racionalitzar i, per suposat, de modelar o dirigir, ja que senzillament es. En ocasions ens ajuda a desfer els embulls provocats per un excés de pensaments, delata a algú que no està essent del tot sincer, assenyala on hi ha un aliat insospitat, o procura comprensió, cura o coneixement. La presència i la seva funció en el nostre desenvolupament es el motiu pel que ens es necessari interactuar de forma física amb altres, i amb l’entorn, compartint un mateix temps i espai.

Els sistemes educatius en els que la majoria de nosaltres hem crescut no té en compte aquesta realitat, i d’això se’n ressenteixen, sovint, no només les nostres experiències d’aprenentatge, sinó la manera en la que percebem i interactuem amb el món. La moderna cultura occidental emfatitza l’àmbit de les idees, fins convertir-les en fantasmes estèrils, deslligant-les de la concreció material, de les sensacions, de l’acció o, fins i tot, de la imaginació (que ja s’encarregaran altres de dirigir). A mesura que avancem pel recorregut marcat, de curs en curs, de nivell en nivell, arrepleguem un assortiment d’etiquetatges, i assumim que les preguntes vénen de fora i tenen respostes correctes que ens duran a aconseguir alguna mena de reconeixement objectiu. Quan entrem en el joc pervers de les respostes encertades i els premis, quan tota la nostra atenció es desviada cap a la consecució d’un tipus d’objectiu que es pugui considerar socialment com quelcom “rentable” o “productiu”, eliminem sistemàticament moltes de les nostres habilitats i possibilitats personals, com si es tractessin de males herbes. No es coincidència que els nostres camps siguin ofegats en pesticides i herbicides, el mateix patró, la mateixa violència s’exerceix sobre la natura que sobre les persones fins al punt d’aconseguir normalitzar-la, fins que es deixa de qüestionar.

du__rer_s_witchCada vegada per a més individus la bruixeria esdevé un camí de retorn, de recuperació, no d’un ideal bucòlic, sinó d’aquestes possibilitats, d’aquests tresors soterrats a les ombres perquè resultaven molestos al pas de les carreteres dissenyades per dirigir convenientment les nostres trajectòries. Colgats sota capes de terra i oblit, com morts incòmodes en fosses sense nom. Això passa ara, com podia passar, d’altres maneres, fa mil anys, però aquest és el nostre temps. La nostra és, en moltes ocasions, una tasca de dissolució deliberada de les formes, de (des)aprenentatge. Recuperar la dimensió sagrada del món, recuperar els vincles amb l’entorn visible i invisible, implica cert grau d’inconformitat i coratge. Implica ser capaç de sortir dels marges ideats per constrènyer les nostres existències, resistir el temor de quedar-nos sense l’apuntalament que suposaven, i acceptar aquesta vulnerabilitat per poder aixecar-nos amb els nostres propis medis i capacitats, sovint insospitats.

Tant personal com pot ésser aquest procés, resulta, malgrat tot, col·lectiu. No aprenem -fem nostre- tant del que se’ns ensenya com d’allò que percebem al nostre entorn, ja sigui de forma conscient o inconscient, tot i que haguem estat condicionats per descartar d’entrada aquella informació que no interessa. El pensament crític (oposat al pensament dirigit) es un aliat a l’hora de redescobrir-nos, però no podem oblidar que aprenem també a través de les nostres emocions i els nostres cossos, que el coneixement acadèmic és només una regió dins d’un territori molt més extens, no només de coneixement, sinó d’experiència. En comparació amb la dinàmica voraç de l’aprenentatge acadèmic – que poques vegades es dona el temps de digerir tot el que arriba a engolir-, o fins i tot d’altres corrents ocultes, els principis, símbols o procediments que trobem als viaranys de la bruixeria poden semblar pobres o massa senzills, i el fet de tornar-hi una i altra vegada una repetició innecessària. Tanmateix, cal tenir en compte que el punt de referència no es transforma fins que no ho fa el practicant que l’observa, i això no depèn del temps o atenció que hi dediqui, ni tan sols de les seves capacitats, sinó de la manera en que conflueixin els diferents factors que influencien en el seu desenvolupament individual. Això fa absolutament inútil l’assignació de graus o nivells (que, potser de manera contraproduent, amb prou forces arriben a satisfer les necessitats de la personalitat) no tan sols perquè l’única demostració possible d’efectivitat és la pròpia vida, tal com la vivim, sinó perquè, des de fora, sempre ens mancaran coneixements per jutjar o avaluar la complicada xarxa de connexions que sosté aquesta vida.

En aquest aspecte, la percepció i identificació de la nostre presencia i la dels altres, la consciencia d’una comunicació i interacció que es produeixen a l’invisible, de les influències recíproques exercides a nivell subtil, esdevé quelcom de summa importància, ja que ens ajuda a apropar-nos a l’arrel quan ens movem per un medi social que te preses les mesures dels nostres sentits externs i sap perfectament com manipular-nos a través dels nostres prejudicis i emocions. La bruixeria, tal com aquí és entesa, requereix tant de l’acció com de la reflexió i els seus practicants, tard o d’hora, es veuen impel·lits a marcar un temps, a crear espais de retrobada, per tal que la comunitat d’allò que es vol recuperar pugui enfortir-se a través del teixit de vincles entre els diversos elements que la conformen i irradiar la seva influencia conjunta a l’entorn immediat.

 


sabbath-09

 

CASTELLÀ:

Tiempo, presencia y (des)aprendizaje

Aunque en ocasiones sea difícil de creer, el aprendizaje se realiza en comunidad. De la mano del tiempo y las circunstancias personales, adoptamos y nos deshacemos de máscaras y profundizamos en el conocimiento del mundo y de nosotros mismos. Nunca sabemos a quien encontraremos, o reencontraremos, en nuestra búsqueda, ni en qué condiciones, pero deberíamos ver en cada persona que aparece en el escenario de nuestra vida un espejo humano. En cada paso recibimos un apoyo tácito, aún en el desacuerdo, de aquellos que transitan el mismo tipo de senderos y enfrentan, han enfrentado o enfrentaran situaciones similares. En ocasiones también de ellos recibimos las lecciones más duras; heridas que tardaran en cerrar y que tal vez sea difícil desinfectar, pero que, a pesar de todo, curarán y dejaran una marca que, con los años, será una muestra de aquello que hemos aprendido y, sobre todo, de aquello que hemos aprendido a trascender.

El tiempo es nuestro gran aliado en la búsqueda. Su paso no sólo convierte cada segundo en un tesoro más valioso, sino que va limpiando nuestros sentidos internos de tal manera que devenimos capaces de apreciar cada vez mejor aquello invisible que nos rodea y nos confiesa en susurros secretos que en nuestros inicios ni siquiera imaginábamos que podían existir. Nunca sabemos con qué nos sorprenderá, pero, siempre que entreguemos a cambio nuestra atención, el tiempo nos traerá algo de lo que vale la pena aprender, incluyendo nuestra propia y definitiva muerte. Mucho antes de que esto suceda, sin embargo, pasarán las estaciones y las mareas, las buenas y las malas cosechas que, a menudo, sólo adquieren sentido – o permiten que les impongamos uno- desde esa distancia concedida por el tiempo y, de forma secundaria, por nuestra capacidad de reflexión

La brujería intensifica nuestras vidas. Aunque a menudo se hable de muertes y renacimientos, tal vez el símil más acertado sea hablar de perderse y reencontrarse.   Con el tiempo conocemos las trampas en las que caemos, más nuestras que de nadie, y también aprendemos maneras de rescatarnos, de regresar cada vez más fuertes y más sabios de cada necesaria inmersión en nuestros infiernos personales. Parte de nuestra tarea consiste en identificar el momento en el que las cosas empiezan a cambiar en nosotros y abrimos las puertas a antiguos demonios dispuestos a llevarnos con ellos.  Cuando los seguimos – no en pocas ocasiones sería lo más conveniente-  una parte de nosotros se ve obligada a despertar del letargo en el que había caído a cauda de nuestra desidia, y tal vez escoge el camino más largo para el regreso, aprovechando el viaje para regalarnos importantes enseñanzas. De esta manera, entre estos extravíos y reencuentros, vamos rehaciéndonos capa a capa desde el centro, y generando una forma externa – perceptible por otros- como una extensión de aquello que arde en nuestro interior.

Estas lecciones no pueden ser compartidas de forma objetiva, no admiten una voz que dicte, ni manos que tomen apuntes. No es así como funciona. Tal vez ni siquiera es apropiado llamarlas “lecciones”. Del mismo modo que el tiempo y las circunstancias dan forma a las anillas de crecimiento en el tronco de un árbol, o a los estratos en el corazón de una montaña, las experiencias que vivimos, lo que éstas descubren de nosotros, y el resultado de este cruce repetido en el tiempo, quedan impregnadas en nuestra presencia, en la totalidad de nuestro ser. Las palabras pueden tener un gran poder, cuya medida dependerá del receptor. La presencia – que suele funcionar sin necesidad de palabras y que, lamentablemente, a veces no tiene más opción que contradecirlas –  es una fuerza sutil pero poderosa, mucho más difícil de racionalizar y, por supuesto, de modelar o dirigir, ya que simplemente es. En ocasiones nos ayuda a deshacer los embrollos provocados por un exceso de pensamientos, delata a alguien que no está siendo del todo sincero, señala donde se encuentra un aliado insospechado, o procura comprensión, conocimiento o incluso cura. La presencia y su función en nuestro desarrollo es el motivo por el que nos resulta necesario interactuar de forma física con otros y con el entorno, compartiendo un mismo tiempo y espacio.

Los sistemas educativos en los que la mayoría de nosotros hemos crecido no tienen en cuenta esta realidad, y de esto se resienten, a menudo, no sólo nuestras experiencias de aprendizaje, sino la forma en la que percibimos e interactuamos con el mundo. La moderna cultura occidental enfatiza el ámbito de las ideas, hasta convertirlas en fantasmas estériles, desligándolas de la concreción material, de las sensaciones, de la acción o, incluso, de la imaginación (que ya se encargaran otros de dirigir). A medida que avanzamos por el recorrido marcado, de curso en curso, de nivel en nivel, recogemos un surtido de etiquetajes y asumimos que las preguntas vienen de fuera y tienen respuestas correctas que nos llevaran a conseguir algún tipo de reconocimiento objetivo. Cuando entramos en el juego perverso de las respuestas correctas y los premios, cuando toda nuestra atención es desviada hacia la consecución de un tipo de objetivo pueda ser considerado socialmente como algo “rentable” o “productivo”, eliminamos sistemáticamente muchas de nuestras habilidades y posibilidades personales, como si se tratase de malas hierbas. No es casualidad que nuestros campos estén ahogados por pesticidas y herbicidas; el mismo patrón, la misma violencia, se ejerce cobre la naturaleza que sobre las personas hasta un punto en que se consigue normalizarla, hasta que ésta deja de ser cuestionada.

Para un número cada vez mayor de individuos, la brujería deviene un camino de regreso, de recuperación, no de un ideal bucólico, sino de estas posibilidades, de estos tesoros enterrados en las sombras porque resultaban molestos al paso de las carreteras diseñadas para dirigir convenientemente nuestras trayectorias, sepultados bajo capas de tierra y olvido, como muertos incómodos en fosas sin nombre.  Esto sucede ahora, como podía pasar, de otras formas, hace mil años, pero este es nuestro tiempo. La nuestra es, es en muchas ocasiones, una tarea de disolución de las formas, de (des)aprendizaje. Recuperar la dimensión sagrada de la existencia, recuperar los vínculos con el entorno visible e invisible, implica cierto grado de inconformismo y coraje. Implica ser capaz de salir de los márgenes ideados para constreñir nuestras vidas, resistir el temor de quedarnos sin el apuntalamiento que suponían, y aceptar esta vulnerabilidad para poder levantarnos por nuestros propios medios y capacidades, a menudo insospechados.

Y, tan personal como pueda ser este proceso, resulta, a pesar de todo, colectivo. No aprendemos -hacemos nuestro- tanto de lo que se nos enseña como de lo que percibimos en nuestro entorno, ya sea de forma consciente o inconsciente, a pesar de que hayamos sido condicionados para descartar de entrada aquella información que no interesa. El pensamiento crítico (opuesto al pensamiento dirigido y a la manipulación) es un aliado al momento de redescubrirnos, pero no podemos olvidar que aprendemos también a través de nuestras emociones y nuestros cuerpos, que el conocimiento intelectual es sólo una región dentro de un territorio mucho más extenso, no sólo de conocimiento, sino de experiencia.

En comparación con la dinámica voraz de la enseñanza académica – que pocas veces se da el tiempo para digerir todo lo que llega a engullir -, o incluso de otras corrientes ocultas, los principios, símbolos o procedimientos que encontramos en los senderos de la brujería pueden parecer pobres o demasiado sencillos, y el hecho de regresar a ellos una y otra vez, una reiteración innecesaria. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el punto de referencia no se transforma hasta que no lo hace el practicante que lo observa, y esto no depende del tiempo o la atención que dedique a la tarea, ni siquiera de sus capacidades, sino de la manera en que confluyen los diferentes factores que influencian su desarrollo individual. Esto hace absolutamente inútil la asignación de grados o niveles (que, tal vez de forma contraproducente, rara vez llegan a satisfacer las necesidades de la personalidad), no sólo porque la única demostración posible de efectividad es la propia vida, tal como la vivimos, sino porque, vista desde fuera, siempre faltará conocimiento para juzgar o evaluar la complicada red de conexiones que sostiene esta vida.

En este aspecto, la percepción e identificación de nuestra presencia y la de los demás, la conciencia de una comunicación e interacción que se lleva a término en lo invisible, de las influencias recíprocas ejercidas a nivel sutil, deviene sumamente importante, porque nos ayuda a acercarnos a las raíces cuando nos movemos por un confuso medio social que tiene tomadas las medidas de nuestros sentidos externos y sabe perfectamente cómo manipularnos a través de nuestros prejuicios y emociones. La brujería, tal como aquí se entiende, requiere tanto de la acción como de la reflexión, y sus practicantes, tarde o temprano, se ven impelidos a marcar un tiempo, a crear espacios de encuentro, con el fin de que la comunidad de aquello que se quiere recuperar pueda fortalecerse a través del tejido de vínculos entre los elementos que la conforman e irradiar su influencia conjunta en el entorno inmediato.