Estatuts

ESTATUTS / ESTATUTOS / STATUTES


CATALÀ

1. Definició del GREMI DE L’ART. Seccions. Principis i Objectius.

El GREMI DE L’ART és una iniciativa grupal que té com a objectiu difondre les tradicions i coneixements respecte les Arts màgiques del Territori a través de a recerca acadèmica, i la praxi individual i col·lectiva.

2. Seccions

El GREMI DE L’ART es divideix en tres seccions: d’una banda, un grup d’estudi de caràcter divulgatiu, recerca i reunió; d’altra banda, un cercle tancat dedicat a la pràctica màgica i espiritual de totes les qüestions tractades al grup d’estudi; i finalment la Junta de membres fundadors.

2.1 Grup d’estudi. Requisits. Drets.

El grup d’estudi és a l’abast de tot aquell individu genuïnament interessat en la matèria i disposat a investigar-hi; l’aplec només és disponible per aquells que professin unes idees i creences afins i que hagin demostrat aptituds en l’àmbit espiritual. Ambdós grups, doncs, estaran separats l’un de l’altre completament, tot i que es pugui pertànyer als dos alhora.

El grup d’estudi se centrarà en el debat i posta en comú d’idees dels participants, comentari de textos i producció dels mateixos, tots ells centrats en el folklore, l’antropologia, l’espiritualitat, i les arts màgiques del nostre abast territorial.

Requisits d’entrada al grup d’estudi

 • Ser major de 18 anys.
 • Haver-nos remès una carta de presentació.
 • Una coneixença prèvia
 • Membresia aprovada per junta

Drets del membre del grup d’estudi

 • Segell a publicacions, webs, etc.
 • Col·laboracions
 • Assistència a grup d’estudi
 • Suport en mitjans
 • Recolzament acompanyament personal

2.2 Cercle. Requisits. Drets.

El cercle serà d’ingrés limitat i restringit, i implicarà un nivell més alt d’adherència al camí, i un nivell més alt de compromís amb la causa. D’altra banda, el cercle donarà accés a la pràctica expressa de rituals màgics.

Requisits d’entrada al cercle

 • Haver sigut membre del grup d’estudi durant 1 any i 1 dia com a mínim.
 • Aprovació unànime per part de la junta
 • Haver establert una relació de confiança amb els membres del cercle.
 • Professar l’Art i viure pels seus preceptes

Drets del membre del cercle

 • Participació activa en activitats del gremi
 • Accés a praxi ritual i coneixements compartits

3. Principis

Els textos i productes resultants del gremi o dels seus membres es faran en benefici de l’Art sempre evitant la manipulació històrica, la falta de coherència, l’apropiació cultural i el proselitisme.

Es reserva el dret d’admissió a totes les seccions del GREMI.

No s’acceptaran actituds conflictives, bel·ligerants ni manipuladores per part dels membres, i aquells qui hi incorrin hauran de fer front a conseqüències legals i màgiques.


CASTELLANO

1. Definición del GREMI DE D’ART. Secciones. Principios y Objetivos.

El GREMI DE L’ART es una iniciativa conjunta que tiene como objetivo difundir las tradiciones y conocimientos de las Artes Mágicas del Territorio a través de la búsqueda académica y la praxi individual y colectiva.

2. Secciones

El GREMI DE L’ART se divide en tres secciones: por un lado, un grupo de estudio de tipo divulgativo, búsqueda y reunión; por otro lado, un círculo cerrado dedicado a la práctica mágica y espiritual de todas las cuestiones tratadas en el grupo de estudio; y finalmente la Junta de miembros fundadores.

2.1 Grupo   de estudio. . Requisitos. Derechos.

El grupo de estudio está abierto a todo aquel que de manera genuina esté interesado en la materia y esté dispuesto a la investigación; el conventículo sólo está disponible para aquellos que profesen unas ideas y creencias afines y que hayan demostrado unas aptitudes en el ámbito espiritual. Ambos grupos, pues, estarán separados el uno del otro completamente, aunque se puede pertenecer a los dos al mismo tiempo.

El grupo de estudio se centrará en el debate y puesta en común de ideas de los participantes, comentarios de textos y producción de lo mismos, todos ellos centrados en el folklore, la antropología, la espiritualidad, y las artes mágicas de nuestro territorio.

Requisitos de entrada al grupo de estudio

 • Ser mayor de 18 años
 • Habernos remitido una carta de presentación.
 • Conocimientos previos.
 • Membresía aprobada por junta

Derechos del miembro del grupo de estudio

 • Sello del Gremio en publicaciones, web, etc.
 • Colaboraciones
 • Asistencia en el grupo de estudio
 • Soporte en medios
 • Apoyo y consejo personal

2.2 Circulo. Requisitos. Derechos.

El círculo será de ingreso limitado y restringido, e implicará un nivel más alta de adherencia al camino, y un nivel más alto de compromiso con la causa. Por otro lado, el círculo dará acceso a la práctica expresa de rituales mágicos.

Requisitos de entrada al circulo

 • Haber sido miembros del grupo de estudio durante 1 año y un día como mínimo.
 • Aprobación unánime por parte de la junta.
 • Establecer una relación de confianza con los miembros del círculo.
 • Profesar el Arte y vivir por sus preceptos.

Derechos del miembro del círculo.

 • Participación activa en actividades del gremio.
 • Acceso a la praxis ritual i conocimientos compartidos.

3. Principios

Los textos y productos resultantes del gremio o de sus miembros se harán en beneficio del Arte siempre evitando la manipulación histórica, la falta de coherencia, la apropiación cultural y el proselitismo.

Nos reservamos el derecho de admisión a todas las secciones del GREMI.

No se aceptarán actitudes conflictivas, beligerantes ni manipuladores por parte de los miembros, y aquellos que incurran en ellas tendrán que hacer frente a consecuencias legales y mágicas.


ENGLISH

1. .Definition of the ARTS GUILD. Sections. Principles and Goals.

The ARTS GUILD is a group initiative that shares as a goal to spread traditions and knowledge regarding the Arte Magical in the territory through academic research and both individual and collective practice.

2. Sections

The ARTS GUILD is divided in three sections: on one hand, a divulgative study group for its research and meeting; on the other side, a closed circle dedicated to magical and spiritual practice of all those matters treated in the study groups; and finally, the Council of Founding Members.

2.1 Research group. Requisites. Rights.

The research group is open to anyone who is genuinely in this matter and who is willing to investigate; the coven is only available to those who share similar goals and beliefs, and who have shown visible skills in the spiritual side. Both groups, thus, will be separated from one another completely, even if it is possible to belong to both at the same time.

The research groups will be focused on the debate and share of common ideas from its participants, the commenting and production of written text, all of them revolving around folklore, anthropology, spirituality, and the magical arts from the territory.

Requisites of entry to the research group:

 • Being over 18 years old.
 • Having written and handed in the correspondent introduction letter.
 • Previous knowledge of the matter.
 • Membership approved by the Council.

Rights of the research group member:

 • Seal of the Guild in his/her publications, web, etc.
 • Collaborations.
 • Attendance to the study group.
 • Media support.
 • Personal counselling service.

2.2 Circle. Requisites. Rights.

The access to the Circle will be limited and restricted, and it will imply a higher lever of adherence to the path, and a higher level of compromise to the cause. On the other hand, membership to the Circle will grant access to the practice and collaboration in magic ritual.

Requisites to enter the Circle:

 • Having been members of the research group for a year and a day minimum.
 • Unanimous approval by the Council.
 • Having established a relationship of trust with the other members of the Circle.
 • To live by the Principles of the Arte.

Rights of the member of the Circle:

 • Allowance to participate actively in the Arts Guild activities.
 • Access to ritual praxis and shared gnosis.

3. Principles

The ARTS GUILD’s or its members resulting texts and products will be made for the Arte’s sake, always avoiding the manipulation of historical facts, the lack of coherence, cultural appropriation, and proselytism.

The ARTS GUILD reserves the right to refuse admission to any of its sections.

Belligerent, trouble-making and manipulative attitudes will not be tolerated, and those who carry them will have to deal with legal and magical consequences.

 

Anuncios