F.A.Q.

CATALÀ

Preguntes freqüents sobre el Gremi de l’Art

EL GREMI:

Qui sou i què voleu fer?

Som un grup d’individus units amb un propòsit comú: estudiar, practicar i salvaguardar l’Art antiga, la Bruixeria,al nostre territori. Quan diem salvaguardar, volem dir recuperar aquelles parts que s’han perdut, i assegurar-nos de què aquesta saviesa i pràctiques no són tergiversades ni manipulades.

Quin és aquest ‘territori’ de què parleu?

Quan parlem de territori, ens referim al lloc on el practicant de l’Art viu i interactua. No posem barreres geopolítiques, així que també tenim interès i oferim el nostre suport a altres camins territorials, ja que col·laborantpodem enriquir la nostra recerca i experiència.

Inicieu gent?

No iniciem gent.

Feu treballs màgics per encàrrec?

El Gremi de l’Art no fa treballs màgics per encàrrec.

ESPIRITUALITAT:

Com concebeu l’Art (la Bruixeria)?

Concebem l’Art Màgica com una amalgama de pràctiques i ritus que van des de la fetilleria popular fins al culte mistèric d’unes energies i entitats que introdueixen al practicant en un camí iniciàtic, on la intuïció i el contacte amb la Natura juguen un paper crucial. En aquest sentit, no hi ha adscrites cap mena de creences religioses implicades, ni dogmes o directrius morals.

Sou religiosos? Sou pagans? Sou reconstruccionistes?

Donat que la Bruixeria no és una religió, el Gremi de l’Art no és una associació adscrita a cap religió. Això no vol dir que els membres i afiliats del Gremi no puguin tenir creences religioses de diversa índole. De la mateixa manera, el Gremi de l’Art no és un grup reconstruccionista ni pagà.

Sou wiccans?

La Wicca no forma part de la branca de Bruixeria que estudia el Gremi de l’Art, i per aquest motiu, no som un grup de Wicca.

Pertanyeu a alguna tendència política?

El Gremi de l’Art no està adscrit a cap tendència ni partit polític.

Teniu corpus cerimonial?

El Gremi de l’Art no té un corpus cerimonial fixe, sinó que això depèn dels seus membres. Cadascun d’ells és lliure de dur a terme una praxi ritual adequada al seu territori i creences, i el Gremi s’encarregarà de donar eines i suport en tot allò possible.

La ritualística que feu servir només se centra en el vostre territori?

El camí que el Gremi pretén recuperar es basa en les tradicions, història i folklore del territori de cadascun dels practicants, així com la seva experiència.

Sacrifiqueu animals?

El Gremi de l’Art no dóna suport ni encoratja el sacrifici d’animals per a praxis rituals.

M’interessa molt l’Art màgica de què parleu. Per quins llibre m’aconselleu començar?

Per a començar a fer recerca sobre l’Art, et recomanem que, en primer lloc, investiguis sobre el lloc en què t’interessa centrar la teva pràctica (història, costums, folklore). Amb tot, aquí t’oferim una bibliografia temàtica per a ajudar-te a aprofundir en aspectes acadèmics i màgics.

AFILIACIÓ:

Per a afiliar-se cal creure en les mateixes coses? Tots els membres creieu en el mateix?

Els membres del Gremi de l’Art tenen creences de molt diversa índole, tot i que tots ells creiem en l’existència de la Bruixeria i la seva presència al llarg del temps en la nostra societat. De la mateixa manera, els membres del Gremi poden realitzar activitats alienes a allò estudiat i debatut en el grup d’estudi.

Què obtenen aquells qui s’afilien al Gremi de l’Art?

Els afiliats obtindran accés a les reunions del Gremi on es tractaran temes tant teòrics com pràctics, i també tindran accés al material recopilat destinat a la recerca, així com suport i consell de part d’altres membres.

Quant costa afiliar-se? Com ho puc fer?

Afiliar-se al Gremi de l’Art és gratuït, i per a fer-ho cal seguir els passos que es detallen en aquesta pàgina.

MATERIAL DEL GREMI I PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

De qui és el material que publiqueu a la web i xarxes socials?

Tot el material publicat al Gremi de l’Art és propietat dels seus membres, a no ser que així s’especifiqui.

També aprofitem per avisar que tot el material està registrat, així que vulnerar-lo comportarà conseqüències màgiques i legals.

SOBRE ELS NOSTRES CURSOS, SEMINARIS, CONFERÈNCIES:

Cal estar afiliat al Gremi de l’Art per a poder assistir a les activitats que organitza?

No es necessari estar afiliat al Gremi per a poder assistir a les seves activitats com cursos, seminaris o conferències. Només cal estar afiliat per assistir a reunions, debats, i aquelles activitats on així s’especifiqui.

Cal tenir coneixements previs per a apuntar-se als cursos?

A no ser que s’especifiqui el contrari, els cursos, seminaris i conferències que oferim no precisen coneixements previs de màgia o bruixeria.

———————————————————-

CASTELLANO

Preguntas frecuentes sobre el Gremi de l’Art

EL GREMI:

¿Quién sois y qué queréis hacer?

Somos un grupo de individuos unidos con un propósito común: estudiar, practicar y salvaguardar el Arte antiguo, la Brujería, en nuestro territorio. Cuando decimos salvaguardar, queremos decir recuperar aquellas partes que se han perdido y asegurarnos de que esta sabiduría y prácticas no son tergirversadas ni manipuladas.

¿Cual es el “territorio” del que habláis?

Cuando hablamos de territorio nos referimos al lugar donde el practicante vive e interactúa. No ponemos barreras geopolíticas, así que también estamos interesados y ofrecemos nuestro apoyo a otros caminos territoriales, ya que colaborando podemos enriquecer nuestra investigación y experiencia.

¿Iniciáis gente?

No iniciamos gente.

¿HaCéis trabajos mágicos por encargo?

El Gremi de l’Art no hace trabajos mágicos por encargo.

ESPIRITUALIDAD:

¿Como concebís el Arte (la Brujería)?

Concebimos el Arte Mágico como una amalgama de prácticas y ritos que van desde la hechicería popular hasta el culto mistérico de unas energías y entidades que introducen al practicante en un camino iniciático, donde la intuición y el contacto con la Naturaleza juegan un papel crucial. En este sentido, no estamos adscritos a ningún tipo de creencias religiosas, ni dogmas o directrices morales.

¿Sois religiosos? ¿Sois paganos? ¿Sois reconstruccionistas?

Puesto que la Brujería no es una religión, el Gremi de l’Art no es una asociación adscrita a ningún tipo de religión. Esto no significa que los miembros y afiliados del Gremio no puedan tener creencias religiosas de diversa índole. Asi mismo, el Gremi de l’Art no es un grupo reconstruccionista ni pagano.

¿Sois wiccanos?

La Wicca no forma parte de la rama de la Brujería que estudia el Gremi de l’Art,y por lo tanto, no somos un grupo Wicca.

¿Pertenecéis a alguna ideología política?

El Gremi de l’Art no está adscrito a ningua tendencia ni partido político.

¿Tenéis un corpus cerimonial?

El Gremi de l’Art no tiene un corpus cerimonial fijo, sino que eso depende de sus miembros. Cada uno de ellos es libre de llevar a cabo una praxis ritual adecuada a su territorio y creencias y el Gremi se encargará de dar herramientas y apoyo en todo lo posible.

¿La ritualística que utilizáis sólo se centra en vuestro territorio?

El camino que el Gremi pretende recuperar se basa en las tradiciones, historia y folklore del territorio de cada uno de los practicantes, así como en su experiencia.

¿Sacrificáis animales?

El Gremi de l’Art no apoya ni promueve el sacrificio de animales para la praxis ritual.

Me interesa mucho el Arte Mágico del que habláis. ¿Qué libros me aconsejáis para comenzar?

Para comenzar a investigar sobre el Arte, te recomendamos que, en primer lugar, investigues el lugar en el que te interesa centrar tu pràctica (historia, costumbres, folklore). Además, aquí te ofrecemos una bibliografía temàtica para ayudarte a profundizar en los aspectos académicos y mágicos.

AFILIACIÓN:

¿Para afiliarse hace falta creer en las mismas cosas? ¿Todos los miembros creéis lo mismo?

Los miembros del Gremi de l’Art tienen creencias de diversa índole, aunque todos creemos en la existencia de la Brujería y su presencia a lo largo del tiempo en nuestra sociedad. Así mismo, los miembros del Gremio pueden realizar actividades ajenas a lo estudiado y debatido en el grupo de estudio.

¿Qué obtienen aquellos que se afilian al Gremi de l’Art?

Los afiliados obtendrán acceso a las reuniones del Gremi donde se tratarán temas tanto teóricos como prácticos; tendrán acceso al material recopilado destinado a la investigación, así como apoyo y consejo por parte del resto de miembros.

¿Cuanto cuesta afiliarse? ¿Cómo lo puedo hacer?

Afiliarse al Gremi de l’Art es gratuito y para hacerlo hay que seguir los pasos que se detallan en esta pagina.

MATERIAL DEL GREMI Y PROPIEDAD INTELECTUAL:

¿De quién es el material que publicáis en la web y redes sociales?

Todo el material publicado en el Gremi de l’Art es propiedad de sus miembros, a no ser que se especifique lo contrario.

También aprovechamos para avisar que todo el material está registrado, así que vulnerarlo comportará consecuencias mágicas i legales.

SOBRE NUESTROS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS:

¿Hace falta estar afiliado al Gremi de l’Art para poder asistir a las actividades que organiza?

No es necesario estar afiliado al Gremi para poder asistir a los cursos, seminarios o conferencias. Sólo hay que estar afiliado para asisitir a las reuniones, debates, y a las actividades en las que se especifique.

¿Hace falta tener conocimientos previos para apuntarse a los cursos?

A no ser que se especifique lo contrario, los cursos, seminarios y conferencias que ofrecemos no precisan conocimientos previos de magia o brujería.


ENGLISH

Gremi de l’Art FAQ

THE GUILD:

Who are you and what do you want to do?

Weare a group of people who have gathered with the same purpose: to study, practise, and keep the old Art, Witchcraft, in ourterritory. By ‘keep’ we mean recovering those parts which have been lost and making sure this wisdom and practices are neither manipulated norm isused.

What do you mean by ‘territory’?

The territory is the place when the practitioner of Witchcraft lives and interacts. We put no geopolitical barriers on it, for we are also interested in other territorial paths to whom we offer our support. Collaborating together we can enrich our research and experience.

Do you initiate people?

No, we don’t initiate people.

Do you do magical works on demand?

No, we don’t do magical works on demand.

SPIRITUALITY:

What are your views on Witchcraft? How do you conceive it?

We conceive Witchcraft (the Art) as an amalgam of practices an rites which go from the folk magic to the mysteric cult of a series of entities and energies that introduce the practitioner in an initiatic journey, where intuition and contact with Nature play a major role. In this sense, there are no religious beliefs, nor dogmas implied.

Are you religious? Are you pagan? Are you reconstructionists?

Since Witchcraft is not a religion, the Gremi de l’Art is not ascribed to any religion. This doesn’t mean that its members cannot have any religious beliefs, on the contrary. Also, the Gremi de l’Art is neither a pagan nor reconstructionist group.

Are you Wiccan?

Wicca is not part of the Witchcraft path that the Gremi de l’Art studies, and for this reason, we are not a Wicca group.

Do you belong to any political party?

The Gremi de l’Art does not belong to any political party or political trend.

Have you got a ritual corpus?

The Gremi de l’Art does not have a fixed ritual corpus, but this depends on its members. Each of them is free to follow a ritual practices adequate to his/her territory and beliefs, and the Gremi will only support and encourage it as much as possible.

Is your ritual practice only focused on your territory?

The path that the Gremi de l’Art intends to recover is based on the traditions, folklore, and history of the territory of each of its practitioners, as well as his/her experience.

Do you sacrifice animals?

The Gremi de l’Art does not support nor encourage animal sacrifice for ritual practice.

I’m very interested in the Arte you are talking about. Which books should I start with?

To start researching about Witchcraft in your territory, we strongly recommend, in the first place, doing some field research about the area you want you practice to be focused on (History, customs, folklore). However, here we give you a bibliography to help you go deeper into some magical and academic aspects of this craft.

AFILIATION:

In order to join the Gremi, do you have to believe in the same things? Do all the members believe in the same?

The members of the Gremi have very varied beliefs, although we all share the belief in the existence of Witchcraft and its presence throughout history in our society. Same way, the members of the Gremi can conduct activities that are alien to the topics studied and discussed in the study group.

What do the members of the Gremi obtain once they become affiliated?

Members will be granted access to the reunions of the Gremi where both theoretical and practical topics will be dealt with, and they will be given access to the material which has been collected destined to research, together with advice and support from other fellow members.

How much does it cost to become a member? How can I do it?

Becoming member of the Gremi is free, and in order to do so you have to follow the steps which have been detailed in here.

THE MATERIALS CREATED BY THE GREMI AND INTELLECTUAL PROPRERTY RIGHTS:

Who’s the owner of the material that is published in the web and the social networking sites?

All the material published by the Gremi de l’Art is property of its members, unless specified.

We also want to warn that all the materials are registered, thus, breaking this rule will imply both legal and magical consequences.

ON THE COURSES, SEMINAIRES, CONFERENCES:

Is it necessary to be a member of the Gremi to attend the activities that are organised by it?

It is not necessary to be a member of the Gremi to attend the courses, seminaries and conferences organised by it. You only need to be a member to attend the reunions, debates and activities where this is stated as a requisite.

Is it necessary to have previous knowledge on the matter in order to sign in the courses?

Unless thus specified, the courses, seminaries and conferences do not need pervious knowledge on magic and witchcraft.