Recursos

 Bibliografia bàsica sobre bruixeria // Bibliografía básica sobre brujería:

 

Aquesta llista està subjecte a constant ampliació i modificació.

Esta lista está sujeta a una constante ampliación y modificación.

Bruixeria en la península / Brujería en la península

Història de la bruixeria occidental / Historia de la brujería occidental

Bruixeria tradicional contemporània / Brujería tradicional contemporánea